onsdag 25 november 2015

Internationella dagen mot våld mot kvinnor


Visste ni om att det är internationella dagen mot våld mot kvinnor idag? Det är FN:s generalförsamlings tredje kommitté som instiftat denna.
Jag hade ingen aning om det förrän jag läste i dagens Metro trots att denna dag kom till för 16 år sedan.
Egentligen är det oerhört trist att det måste instiftas en sådan dag men jag förstår också varför. I Metro finns följande hemska statistik:
  • Varje år dödas 17 kvinnor av en man de har eller har haft en nära relation till
  • Över 200 kvinnor har mördats av en närstående man sedan år 2000
  • 28400 kvinnor över 18 år misshandlades under år 2014
  • 29 kvinnor dog till följd av dödligt våld under år 2014
  • År 2014 anmäldes 1997 fall av grov kvinnofridskränkning
  • Under år 2014 anmäldes 20467 fall av olaga hot mot kvinnor
  • 6697 våldtäkter anmäldes år 2014. 94% av de drabbade var kvinnor
  • Ca 80% av det våld som sker mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom
I Nacka finns kvinnojouren till hjälp och även manscentrum för att nämna några insatser för att förhindra, lindra och minska våldet. Allt för många barn bevittnar våld och då finns barnahuset till hjälp.
måndag 23 november 2015

Budgetfullmäktige - socialnämnden

Förra veckan var det budgetfullmäktige och jag fick på min lott att på max 3 minuter tala om socialnämnden. Och här är mitt anförande:


Ordföranden, fullmäktige och åhörare.
Vi har nu under ett par timmar diskuterat bostäder, infrastruktur, kultur och fritid mm för Nacka-borna. Nacka är populärt. Kul!
För mig som liberal är det viktigt att även de som inte har samma förutsättningar och möjligheter också kan få ta del av det vi har diskuterat.
Människor med funktionshinder har det inte lika förspänt som tex jag själv och förmodligen alla andra här inne. Människor kan hamna i missbruk och behöva vård för att nämna några exempel.
I Nacka har vi idag många verksamheter och insatser. Det finns personliga ombud, träffpunkter för de som har psykiska funktionshinder, även annan dagverksamhet såsom sysselsättning/arbete, kolloverksamhet, korttidsboenden, missbruksvård, LSS, kommunen stöttar olika projekt, tex med barn som behöver ändra kost och motion, kommunen arbetar med förebyggande arbete såsom att hindra ungdomar missbruka. Det finns fler insatser för de som så behöver.
Tyvärr finns det barn som far illa och det är därför viktigt att socialtjänsten fungerar väl.
Idag har vi hög grad av nöjda brukare, även anhöriga är i hög grad nöjda. Kompetent personal har vi också även om det inte är helt lätt att hitta utbildad kompetent personal. 
Alla är individer och har därför olika behov och förutsättningar.
Att stötta människor till att leva och må bra i samhället utifrån egna förutsättningarna är självklart för mig som liberal.
Nu när Nacka ska bli stad har vi ett gyllene tillfälle att utöka antalet bostäder/boenden och de verksamheter som jag nämnt.
Vi vet också att Nacka ses som ett föredöme och att många därför kan tänka sig bo i Nacka. Stolta ska vi därför vara och det är något vi ska fortsätta med att vara.
Valfriheten har jag inte nämnt än men det är självklart att vi har och ska utveckla.
För att det ska fungera väl måste vi ha
• Rätt stöd för rätt insats
• Rättssäker handläggning
• Förebyggande arbete
• Hög service
Socialnämnden har ett stort ansvar att stötta de som ska ha en eller flera insatser och som behöver det.
Och det ansvaret har även jag som liberal.
Tack för ordet

onsdag 18 november 2015

Liberalt samarbete för en gemensam ÅVC för Tyresö och Nacka


Alla blir vinnare med gemensam återvinning

Alla kommuner har behov av att hantera det avfall som uppkommer på bästa sätt. Då våra naturresurser är begränsade, vårt klimat förändras, och efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

-En ökad återvinning är helt enkelt avgörande för en hållbar framtid. Men, det måste vara lätt att göra rätt när konsumenter och småföretagare skall lämna in sitt avfall för återvinning, säger Gunilla Grudevall-Steen (fp), kommunalråd i Nacka

Att återvinna och omhänderta farligt avfall är en väldigt viktig fråga för miljön. Folkpartiet Liberalerna i Nacka och Tyresö föreslår därför en gemensam kretsloppscentral i närheten av Hedvigslunds trafikplats, med stor kapacitet för både återvinning, omhändertagande av farligt miljöavfall samt återbruk.

Både Tyresö och Älta behöver ytterligare återvinningsmöjligheter, och en gemensam central skulle ge stora fördelar. Dels är det kostnadseffektivt att dela på utgifterna, och dels kan man göra en betydligt större anläggning än den nuvarande i Petterboda i Tyresö och den mini-Återvinningscentral som planeras i Älta.

En placering av en kretsloppscentral i Hedvigslund är strategiskt mycket bra, dels för boende i Trollbäcken, Älta och västra Sicklaön, men också för de alla småföretagare som finns i Hedvigslund, Bollmora, Trollbäcken och Lindalen.

-Närheten till motorvägen gör att de tunga transporter som idag går genom Tyresö från Petterboda kretsloppscentral kan upphöra. Flyttas kretsloppscentralen från Petterboda, kan vi indirekt frigöra mark för bostäder i andra delar av Tyresö, säger Mats Lindblom (fp), kommunalråd i Tyresö.

Den tänkta nya kretsloppscentralen i Hedvigslund skall naturligtvis ha generösa öppettider som kan betjäna fler invånare, med många olika fraktioner så att man kan återvinna allt som faktiskt är möjligt att återvinna. 


För mer information, kontakta gärna:

Gunilla Grudevall-Steen (fp)
vice kommuntyrelseordförande Nacka
ordförande Natur- och Trafiknämnden
070-431 96 90
gunilla.grudevall-steen@nacka.se                  

Mats Lindblom (FP)
vice kommunstyrelseordförande  Tyresö

 070-488 91 74
mats.lindblom@folkpartiet.se

torsdag 22 oktober 2015

Höstbudget för Nacka - många liberala satsningar

Folkpartiet  är stolta över att kunna medverka till ännu en bra budget för Nacka. Årets budgetförslag innehåller stora satsningar på skola och äldrevård och även för att ge möjligheter till en aktiv fritid. Läs alliansens pressmeddelande i sin helhet här nedan:


Alliansen: förslag till budget år 2016

Alliansmajoriteten presenterar en stark budget för Nacka, trots tufft ekonomiskt utgångsläge med skärpt skatteutjämning. Alliansens fokus ligger på tempo i bostadsbyggandet, nya miljöinitiativ och ökat flyktingmottagande under året och stora ekonomiska satsningar görs på skolan och äldre. Skatten är oförändrad, åttonde lägst i Sverige.

 

Utbildningsnämnden tillförs 96 miljoner kronor och äldrenämnden 39 miljoner kronor mer än 2015. Ett ”Utepaket” med investeringar på 83 miljoner görs i nya lekplatser, konstgräsplaner, cykelbanor och spontanidrottsplatser genomförs, utöver vad som tidigare planerats. Dessutom görs en satsning på giftfri vardag i förskolorna där gamla leksaker och material byts ut.

 

-          Vi ser en stor framtidstro i Nacka, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Moderaterna och Alliansen tar ansvar för ett växande Nacka. Vi behöver ett stort överskott (100 miljoner) för att möta framtida utmaningar men kan ändå göra satsningar på skolan. För att alla elever ska kunna utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och Nacka ska fortsätta ligga i topp vad gäller kunskapsresultat så behöver vi satsa på våra skickliga lärare. Det är en framtidsfråga för oss moderater.

 

-          Vi gör stora satsningar på ett ”ute-paket”, för att se till att Nackas utemiljö är god och relevant och med stora möjligheter till lustfylld rörelse. Vi lägger totalt 83 mkr på bland annat fyra nya lekplatser, fem nya konstgräsplaner och sex nya utegym, och dessutom fler platser för spontan idrott och lek, t.ex parkour och skateboardåkning. Vi ser också till att bygga klart strandpromenaden längs Svindersviken, så man kan gå hela vägen från Nacka Strand till Henriksdal. Det här bidrar till att alla kan ha en aktiv fritid, oavsett ålder. En annan viktig satsning är på nya cykelbanor – vi vill öka valfriheten för nackaborna, och de som vill cykla till jobbet ska kunna göra det på ett enklare och smidigare sätt, säger kommunalrådet Gunilla Grudevall-Steen (FP).

 

-          Vi arbetar nu vidare med att skapa en giftfri förskola i Nacka. Vi lägger nu 2 mkr under 2016 på att byta ut gamla leksaker, material inomhus, köksutrustning, städartiklar mm som innehåller olika miljögifter som sk ”mjukgörare”, ”flamskyddsmedel”, kvicksilver, kadmium, mm. Vidare kommer en inventering av förskolor göras avseende behov av byten av t ex gamla plastgolv, gamla bildäck i gungor och sandlådor mm i syfte att ta fram en plan för utbyte. Förutom detta ges kommunstyrelsens miljömålskommitté (MMK) ett extra anslag för intern och extern kommunikation kring kommunens miljömål. Och vi inrättar under 2016 Nacka kommuns miljöutmärkelse, säger kommunalrådet Hans Peters (C).  

 

-          Nacka växer snabbt till 100 000 invånare utifrån att allt fler bostäder blir inflyttningsklara. Det är en planerad tillväxt men vi har också en oplanerad inflyttning. Den förklaras av flyktingskaror igenom Europa, som delvis kommer till Nacka. Avgörande för Nacka är att vi lyckas med en god integration. Därför förstärker och förändrar vi SFI-utbildningen med en tydlig SFI-profil för arbetsmarknaden. Det är viktigt för oss Kristdemokrater att rigga en mottagning genom tillfälliga boende och utbildning som snabbt leder till egen försörjning, säger kommunalrådet Jan-Eric Jansson (KD).

 

-          Alliansen fortsätter att satsa på vuxenutbildning, närmare bestämt 47,8 mkr. Då har 4 mkr tillförts för att möta näringslivets behov av kompetens och arbetskraft. Dessutom tillförs nu ytterligare två mkr till majoritetsbudgeten utöver det nämnden äskande, avslutar Jan-Eric Jansson.

 
Fakta:

·         Nacka har 97 640 invånare och beräknas passera 100 000 i slutet av 2016.
·         Skatten är oförändrad 18,63 (två öres skatteväxling med landstinget).
·         Regeringen skärper skatteutjämningen. 2016 förlorar Nacka 30 miljoner kronor, 2017 55 miljoner och 2018 80 miljoner kronor.
·         Årets resultat för kommunen budgeteras till 100,2 miljoner kronor.
·         Investeringarna ökar till 985 miljoner kronor 2016, bl a för ombyggnad av skolor.

torsdag 15 oktober 2015

Stor satsning på utomhusmiljö i alliansens höstbudget i Nacka!


 
Nya lekplatser, utegym, spontanidrottsplatser, konstgräsplaner, cykelbanor och en strandpromenad längs Svindersviken föreslår de fyra styrande Allianspartierna i Nacka i ett paket för mer vardagsmotion och bättre utemiljö.
 
Tack vare en stor fastighetsaffär med Rikshem, som kommunen genomförde förra året, så finns utrymme för extra investeringar. ”Utepaketet” uppskattas kosta 83 miljoner kronor och investeringarna är tänkta att genomföras 2016-2018. Beslut fattas av kommunfullmäktige 17 november.
 
-Vi skapar ett trivsammare Nacka, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Vi har frigjort pengar för att kunna satsa på lek och idrott för våra barn och unga, men också underlätta för oss alla att vara ute och röra på oss mer.
 
-Alla i Nacka ska kunna ha en aktiv fritid, oavsett ålder. Därför är det extra roligt att vi nu kan satsa på fyra nya lekplatser, fem konstgräsplaner och sex nya utegym.
De är tillgängliga året runt och dygnet runt och gratis att använda. Ökad livskvalitet och lekfullhet, säger kommunalrådet Gunilla Grudevall Sten (FP).
 
-De nya cykelbanorna gör det enklare och säkrare att cykelpendla. Det här är stora och viktiga regionala cykelstråk vi nu får fram kommande år. Vi vet att många Nackabor vill kunna cykelpendla och det underlättar vi nu, säger kommunalrådet Hans Peters (C).
 
-Nu kan vi förverkliga strandpromenaden längs Svindersviken och det är efterlängtat av många. Det är populärt att ta sig runt Svindersviken och när nya Kvarnholmsbron öppnar i vinter så är det här den sträcka som återstår för att man ska kunna ta sig runt hela viken, säger kommunalrådet Jan-Eric Jansson (KD)
 
 
Alliansens ”Utepaket” omfattar följande satsningar:
·         4 nya lekplatser: en större i Sickla strand som kan vara klar 2016, Östra Fisksätra (2017), Älta (2018) och Östra Orminge (2018). 
·         6 nya utegym, två per år 2016-2018. Lämpliga platser är i anslutning till motionsspår, idrottsanläggningar och lekplatser, t ex i Nyckelviken, Velamsund, Boovallen, Saltsjöbadens IP, Fisksätra och Duvnäs Utskog. 
·         3 spontanidrottsplatser, en per år 2016-2018. Det kan handla om ytterligare en parkourpark, skateboardbana, liten gräsplan för spontanidrott etc.
·         5 små konstgräsplaner. Grusplaner som inte kunnat användas av fotbollsföreningar ska få konstgräs och bli bokningsbara.
·         5 km cykelbanor i tre projekt: Värmdövägen från Orminge till Skurubron, Värmdövägen från Skurubron till Saltsjöbadsleden och Grustagsvägen mellan Älta och Tyresö.
·         Strandpromenad längs Svindersviken, mellan Marinstaden och Svindersviks gård.

tisdag 13 oktober 2015

Ekens dagliga verksamhet


Igår var det öppet hus på Ekens dagliga verksamhet i Skuru och jag passade på att göra ett besök. Hit kommer de som har någon form av autistisk diagnos och kanske ytterligare någon diagnos. Idag kommer 8 personer varje dag mellan 20 och 45 år. De flesta är från Nacka.


Under förmiddagen övar de själva med struktur, finmotorik, pussel, sortering, mm. Musikstund har de minst en gång i veckan där de tillsammans sjunger och dansar. Varje dag går de ut på promenad. Andra aktiviteter är utflykter till museum, handla, fika mm.


I ett av de rum som finns på Eken försöker man lära sig samarbete vilket inte är helt lätt. Det kan handla om att följa instruktioner från någon annan och att göra det som man förväntas göra innan någon annan tar vid.

Populäraste aktiviteten är fredagarnas filmstunder. I det rummet finns också discokula i taket...


Just nu får jag inte med bilderna jag tog men ska se om jag kan få hjälp med det senare för att förgylla inlägget.

måndag 14 september 2015

Ny idrottshall i FisksätraFolkpartiet driver frågan om en ny idrottshall i Fisksätra. Vi har tidigare krävt att kommunstyrelsen ger Fritidsnämnden i uppdrag att utreda frågan, men nu vill vi gå ännu längre och lägger tillsammans med M och C följande direktiv i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september.


· Den nya idrottshallen i Fisksätra ska byggas med inriktning mot friidrott, men vara tillgänglig och öppen för andra idrotter också. Möjlighet med multifunktion, så att man även kan ha konserter och andra publika arrangemang, bör också studeras.

· Den nya friidrottshallen kan med fördel lokaliseras till området mellan infarten till Fisksätraskolan/museet HAMN och Gläntans förskola, på söder sida om Saltsjöbanan längs Fisksätravägen. Andra alternativa lokaliseringar ska också redovisas.

· Lämplig utgångspunkt för kostnaderna för den nya idrottshallen i Fisksätra kan vara den nya Sätrahallen i Stockholm.

· Tidsplanen för den nya friidrottshallen ska vara sådan att detaljplanearbetet kan inledas under det fjärde kvartalet 2015 och att utredningsmaterial för vidare ställningstagande presenteras första kvartalet 2016. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige anslår 3 miljoner kronor i budgeten för 2016-2018 för vidare utredning, detaljplanearbete och projektering av den nya anläggningen.


Utöver den nya idrottsanläggningen anser vi att det är angeläget att snarast möjligt anlägga konstgräs på 11-mannaplanen på Fisksätra IP, så att fotbollssäsongen kan förlängas och planen utnyttjas mer av både Fisksätrabor och andra Nackabor. Medel för detta bör anslås i budgetbeslutet i november 2015.

onsdag 9 september 2015

Simhall i Saltsjöbaden eller Fisksätra?Debatten kring vart simhallen i Saltsjöbaden / Fisksätra är mycket aktiv. Vi får många frågor, från båda sidor, om vad vi tycker och därför ska vi precisera det:

Folkpartiet har tagit ställning för att förprojektera en simhall vid Näcken, främst på grund av detta:

-Tidsaspekten. Ett nytt bad på Näcken ryms inom befintlig detaljplan, och därmed går processen betydligt fortare. Det gamla Näckenbadet kommer att behöva stängas i närtid – det vet vi, även om vi inte vet när – och att då inte bygga det snabbaste alternativet innebär en orimligt lång tid med enbart en, överfull, simhall i kommunen.

  -Skolor och föreningar förespråkar placering vid Näcken.

 -Ekonomin. Det är billigare att bygga vid Näcken enligt den utredning som har genomförts. Att bygga vid Näcken möjliggör i och med detta fler satsningar på fritidsanläggningar i Nacka och Saltsjöbaden-Fisksätra.

 Folkpartiet har varit drivande för att satsa på både en simhall vid Näcken och samtidigt utreda en annan idrottsanläggning i Fisksätra. Vi har uppdragit åt Fritidsnämnden att utreda vilken typ av anläggning som är mest intressant, och var den ska ligga. Vi var också drivande i att innan beslut fattades i kommunstyrelsen föra en dialog med framför allt föreningar och skolor, och därmed få reda på vad de förespråkar. Båda dessa var villkor för att Folkpartiet skulle kunna välja Näcken som plats för den nya simhallen.

Det finns inget färdigt simhallsalternativ i Fisksätra. Det finns t.ex. ingen lämplig tomt, som bara är att bygga på, och ingen detaljplan. Detta kommer, garanterat, leda till stora förseningar.

  Folkpartiet tycker det är mycket olyckligt att bostadsområden ställs mot varandra. Det är vår uppgift att ha ett helhetsperspektiv. Det är fantastiskt bra att vi inom en kort tidsperiod ska bygga hela tre simhallar i kommunen – och dessutom kunna genomföra även andra fritidssatsningar. Det är vårt absoluta mål att alla i kommunen ska kunna erbjudas en rik och varierad fritid.

måndag 31 augusti 2015

Utred tunnelbana till Nacka sjukhus!

Nacka förbereder för fullt för att bygga tunnelbana. Byggstarten är planerad till 2018. Tunnelbanan kommer underlätta vardagen för tiotusentals nackabor - både nya och gamla. Den borgerliga majoriteten i Nacka vill nu att man utreder om man kan dra tunnelbanan ännu lite längre, nämligen till Ektorp Centrum/Nacka sjukhus.

Detta skulle innebära att vi kan bygga ca 1000 nya bostäder runt Ektorps centrum, men också att Nacka sjukhus kan byggas ut och bli ett fullvärdigt akutsjukhus. Vi menar att det var ett stort misstag då Nacka sjukhus lades ner som akutsjukhus på 1990-talet, av den dåvarande rödgröna majoriteten i landstinget.

Vi ser gärna att Nacka sjukhus byggs ut ytterligare, för att ge våra invånare en nära och tillgänglig vård, Det kan röra sig om utbyggd barnsjukvård, fler vårdplatser och mer funktioner kopplade till närakuten men på sikt också en förlossningsklinik, akutmottagning och intensivvård. En tunnelbana till Nacka sjukhus och Ektorp centrum skulle ge utomordentligt god tillgänglighet för patienter, personal och besökare och vidgar sjukhusets upptagningsområde väsentligt.

onsdag 26 augusti 2015

Hedersrelaterat förtryck och våld


Tyvärr existerar det men än så länge är det inte många i Nacka som drabbats. Och det är inte bara flickor som drabbas utan även pojkar.

Origo resurscentrum har arbetat med dessa frågor i Stockholms län som ett projekt men nu ska det bli mer permanent. Origos arbete handlar om att erbjuda stöd och rådgivning till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld och de erbjuder även utbildning mm för myndigheter och organisationer. De kommer även ut till skolor för att informera. Självklart samverkar de även med polisen.


Nackas socialnämnd har på gårdagens sammanträde godkänt ett 5-årigt avtal och vad jag har förstått har även alla andra kommuner runt om i länet också godkänt detta eller ska godkänna avtalet.