måndag 14 september 2015

Ny idrottshall i FisksätraFolkpartiet driver frågan om en ny idrottshall i Fisksätra. Vi har tidigare krävt att kommunstyrelsen ger Fritidsnämnden i uppdrag att utreda frågan, men nu vill vi gå ännu längre och lägger tillsammans med M och C följande direktiv i kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september.


· Den nya idrottshallen i Fisksätra ska byggas med inriktning mot friidrott, men vara tillgänglig och öppen för andra idrotter också. Möjlighet med multifunktion, så att man även kan ha konserter och andra publika arrangemang, bör också studeras.

· Den nya friidrottshallen kan med fördel lokaliseras till området mellan infarten till Fisksätraskolan/museet HAMN och Gläntans förskola, på söder sida om Saltsjöbanan längs Fisksätravägen. Andra alternativa lokaliseringar ska också redovisas.

· Lämplig utgångspunkt för kostnaderna för den nya idrottshallen i Fisksätra kan vara den nya Sätrahallen i Stockholm.

· Tidsplanen för den nya friidrottshallen ska vara sådan att detaljplanearbetet kan inledas under det fjärde kvartalet 2015 och att utredningsmaterial för vidare ställningstagande presenteras första kvartalet 2016. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige anslår 3 miljoner kronor i budgeten för 2016-2018 för vidare utredning, detaljplanearbete och projektering av den nya anläggningen.


Utöver den nya idrottsanläggningen anser vi att det är angeläget att snarast möjligt anlägga konstgräs på 11-mannaplanen på Fisksätra IP, så att fotbollssäsongen kan förlängas och planen utnyttjas mer av både Fisksätrabor och andra Nackabor. Medel för detta bör anslås i budgetbeslutet i november 2015.

onsdag 9 september 2015

Simhall i Saltsjöbaden eller Fisksätra?Debatten kring vart simhallen i Saltsjöbaden / Fisksätra är mycket aktiv. Vi får många frågor, från båda sidor, om vad vi tycker och därför ska vi precisera det:

Folkpartiet har tagit ställning för att förprojektera en simhall vid Näcken, främst på grund av detta:

-Tidsaspekten. Ett nytt bad på Näcken ryms inom befintlig detaljplan, och därmed går processen betydligt fortare. Det gamla Näckenbadet kommer att behöva stängas i närtid – det vet vi, även om vi inte vet när – och att då inte bygga det snabbaste alternativet innebär en orimligt lång tid med enbart en, överfull, simhall i kommunen.

  -Skolor och föreningar förespråkar placering vid Näcken.

 -Ekonomin. Det är billigare att bygga vid Näcken enligt den utredning som har genomförts. Att bygga vid Näcken möjliggör i och med detta fler satsningar på fritidsanläggningar i Nacka och Saltsjöbaden-Fisksätra.

 Folkpartiet har varit drivande för att satsa på både en simhall vid Näcken och samtidigt utreda en annan idrottsanläggning i Fisksätra. Vi har uppdragit åt Fritidsnämnden att utreda vilken typ av anläggning som är mest intressant, och var den ska ligga. Vi var också drivande i att innan beslut fattades i kommunstyrelsen föra en dialog med framför allt föreningar och skolor, och därmed få reda på vad de förespråkar. Båda dessa var villkor för att Folkpartiet skulle kunna välja Näcken som plats för den nya simhallen.

Det finns inget färdigt simhallsalternativ i Fisksätra. Det finns t.ex. ingen lämplig tomt, som bara är att bygga på, och ingen detaljplan. Detta kommer, garanterat, leda till stora förseningar.

  Folkpartiet tycker det är mycket olyckligt att bostadsområden ställs mot varandra. Det är vår uppgift att ha ett helhetsperspektiv. Det är fantastiskt bra att vi inom en kort tidsperiod ska bygga hela tre simhallar i kommunen – och dessutom kunna genomföra även andra fritidssatsningar. Det är vårt absoluta mål att alla i kommunen ska kunna erbjudas en rik och varierad fritid.

måndag 31 augusti 2015

Utred tunnelbana till Nacka sjukhus!

Nacka förbereder för fullt för att bygga tunnelbana. Byggstarten är planerad till 2018. Tunnelbanan kommer underlätta vardagen för tiotusentals nackabor - både nya och gamla. Den borgerliga majoriteten i Nacka vill nu att man utreder om man kan dra tunnelbanan ännu lite längre, nämligen till Ektorp Centrum/Nacka sjukhus.

Detta skulle innebära att vi kan bygga ca 1000 nya bostäder runt Ektorps centrum, men också att Nacka sjukhus kan byggas ut och bli ett fullvärdigt akutsjukhus. Vi menar att det var ett stort misstag då Nacka sjukhus lades ner som akutsjukhus på 1990-talet, av den dåvarande rödgröna majoriteten i landstinget.

Vi ser gärna att Nacka sjukhus byggs ut ytterligare, för att ge våra invånare en nära och tillgänglig vård, Det kan röra sig om utbyggd barnsjukvård, fler vårdplatser och mer funktioner kopplade till närakuten men på sikt också en förlossningsklinik, akutmottagning och intensivvård. En tunnelbana till Nacka sjukhus och Ektorp centrum skulle ge utomordentligt god tillgänglighet för patienter, personal och besökare och vidgar sjukhusets upptagningsområde väsentligt.

onsdag 26 augusti 2015

Hedersrelaterat förtryck och våld


Tyvärr existerar det men än så länge är det inte många i Nacka som drabbats. Och det är inte bara flickor som drabbas utan även pojkar.

Origo resurscentrum har arbetat med dessa frågor i Stockholms län som ett projekt men nu ska det bli mer permanent. Origos arbete handlar om att erbjuda stöd och rådgivning till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld och de erbjuder även utbildning mm för myndigheter och organisationer. De kommer även ut till skolor för att informera. Självklart samverkar de även med polisen.


Nackas socialnämnd har på gårdagens sammanträde godkänt ett 5-årigt avtal och vad jag har förstått har även alla andra kommuner runt om i länet också godkänt detta eller ska godkänna avtalet.

torsdag 20 augusti 2015

Nu är det klart vilka som får bygga första etappen av Nacka stad!

 


Idag avslöjades vilka tre företag som kommer att bygga "Nya Gatan", den första etappen av Nacka Stad som kommer ligga alldeles invid Nacka Stadshus och Värmdövägen. Beslut ska fattas av kommunfullmäktige, men de tre företag som föreslås är Svea Fastigheter, Botrygg och Wästbygg. Inget av dessa har idag fastigheter i Nacka, men Svea Fastigheter har sitt huvudkontor här.

För Folkpartiets del är vi extra glada och stolta över att det blir många hyresrätter. Vår målsättning är 30%, men på Nya Gatan blir det ännu mer. Hyresrätter är viktiga för att få en blandad och levande stad.


På bilden ser du en del av den gigantiska modell som byggts för att visa omfattningen av Nacka Stad. Alla vita byggnader är nya. Modellen finns i entrén till Nacka stadshus - kom gärna och titta, den visualiserar förslaget på ett väldigt tydligt sätt.

Du kan läsa mer på Nackas hemsida.

söndag 21 juni 2015

Undersök förutsättningarna för ett "sportotek" i Nacka

Ett "sportotek" kan gynna mångfalden och miljön. Det skriver Louise Granath, vice ordförande fritidsnämnden, och Helena Håkansson, ersättare fritidsnämnden, i Nacka Värmdö Posten den 8 juni och Mitt i Nacka den 16 juniFolkpartiet har lämnat ett initiativ till Nacka fritidsnämnd om att utreda förutsättningarna för att bygga upp ett sportotek i Nacka. I Luleå kommun finns redan ett sportotek, läs mer om detta här.

tisdag 16 juni 2015

Bättre belysning - mer trygghet!

Idag lägger Folkpartiets kommunalråd, Gunilla Grudevall-Steen, ett initiativ i Nackas Natur- och Trafiknämnd som går ut på att man ska ta fram en belysningsstrategi.

Vi vet att belysning i offentliga miljöer är riktigt viktigt, och många andra städer arbetar med strategiska planer för detta. Nacka växer, och detta ska förstås beaktas när man bygger stad, men också tillämpa i hela kommunen. Bättre belysning ger en tryggare miljö, och när våra offentliga rum - gator, gångtunnlar, parker, gångvägar mm - upplevs som trygga så vill också fler vistas ute. Därför behöver vi ett genomarbetat tankesätt kring detta.

Det vore också roligt att skapa några lyckade installationer som kan bli upplevelser i sig.

En självklar komponent är belysning på gångvägarna i våra naturreservat, som t.ex. Nyckelviken och Långsjön.
Vi ska bygga ett upplyst och tryggt Nacka!

 

måndag 25 maj 2015

Vi satsar stort på simhallar i Nacka!


De kommande åren ska två nya simhallar byggas i Nacka. Den ena byggs för att ersätta nuvarande Näckenbadet i Saltsjöbaden, som är i dåligt skick. Den andra ska byggas i Boo, och det är extra roligt då vi i Folkpartiet drivit frågan i många år. En särskilt simhallsutredning har tittat på var simhallarna bäst ska placeras, och beslutet kommer slutligen tas i kommunfullmäktige före sommaren.

För oss i Folkpartiet har det varit viktigt att komma fram till en välgrundad ståndpunkt, och vi har därför haft många dialoger med medborgare, föreningar och andra intressenter, innan vi landade i vårt ställningstagande. Det finns för- och nackdelar med alla alternativen.

Vad gäller Boo kommer vi förorda placering vid Myrsjö IP. De huvudsakliga skälen är att det blir trångt att få in en simhall vid Orminge centrum, samt stor brist på parkeringsplatser. Myrsjö har nästan lika god kollektivtrafikförsörjning och där kan man dessutom parkera. Man tänker sig också ett slags idrottscampus, vilket även de olika idrottsföreningarna förordar.

I Saltsjöbaden/Fisksätra stödjer vi en ny simhall i Saltjöbaden, där nuvarande Näckenbadet ligger. Det främsta skälet är att den kan finnas på plats snabbare och till ett lägre pris än en motsvarande anläggning i Fisksätra. Det är dessutom redan nu ett mycket väl fungerande idrottscentra med både isbana, fotbollsplaner och friidrottsanläggning, och det finns ytterligare utvecklingspotential.

Det betyder inte att vi inte vill satsa i Fisksätra, för det vill vi verkligen. Vi tror på en förnyelse av området som kallas Gröna Dalen. Vi vill se viss ny bebyggelse där men framför allt ett trivsamt aktivitetsområde med promenadvägar, fotbollsplaner, caféer och lekplatser. Folkpartiet föreslår också att Fritidsnämnden får se över behovet av nya fritidsanläggningar i Fisksätra, så att vi kan planera för kommande satsningar.  

onsdag 20 maj 2015

Nya äldreboenden behövs både i Ältadalen och i Älta centrum

Folkpartiet Liberalerna ser positivt på att det byggs ett nytt särskilt boende för äldre i Ältadalen. Då behovet av äldreboendeplatser kommer öka markant de närmaste åren är frågan mycket angelägen. Vi ser fram emot att inom kort få ett modernt och trivsamt äldreboende i Ältadalen som på bästa sätt ger förutsättningar för de boende att få sina önskemål och behov tillgodosedda. Närheten till en förskola, en trevlig och tillgänglig utemiljö samt samlingslokaler som möjliggör en aktiv fritid i samverkan med föreningslivet är viktiga inslag i verksamheten.


Närheten till en aktiv och levande centrummiljö efterfrågas av många äldre, och just detta önskemål uppfylls tyvärr inte i Ältadalen. Det kommer att dröja några år till innan det finns en färdig detaljplan för Älta centrum, och för att kunna erbjuda platser i närtid till de som behöver och vill bo i just Älta, skulle det vara omöjligt att avvakta med ett nytt äldreboende i Ältadalen. Nuvarande äldreboende i Älta Centrum kan finnas kvar tills att ytterligare ett nytt äldreboende blir klart i Älta Centrum.


När detaljplanearbetet för Älta centrum kommer igång avser Folkpartiet att se till att det planeras för ytterligare ett äldreboende i anslutning till Älta Centrum. I framtiden kommer behovet av äldreboenden i Älta att öka, och för Folkpartiet är det självklart att det då även kommer att finnas ett modernt och trivsamt äldreboende mitt i centrum i markplan, med en tillgänglig och attraktiv utemiljö med möjlighet till dagligt umgänge samt närhet till service och kommunikation.


Monica Brohede Tellström (fp)
ordförande Äldrenämnden i Nacka

 Mats Granath (Fp)
ledamot i Kommunfullmäktige i Nacka

 

 

torsdag 23 april 2015

Rätten att adoptera - Metro i morse


Läste i morse Metro om rätten till adoptioner och kan instämma i det som skrivs.


Socialnämnden och socialutskottet har på delegation godkänna föräldrar som önskar adoptera. Utredningar görs av socialtjänsten för lämplighet och de ansökningar som kommer till oss i utskottet är i många fall ”perfekta” familjen. Vi godkänner nästan alla ansökningar som kommer men visst är det så att vi i utskottet diskuterar principerna.


Det är dyrt att adoptera och det får inte vara så att man måste ha riktigt bra ekonomiskt ställt för att få adoptera. Man är inte automatiskt en bra förälder om man har goda ekonomiska förutsättningar även om det kan underlätta förstås.

Åldersgränserna (ca 45 år) är rekommendationer och visst har vi i socialutskottet brottats med dessa. Det är inte så enkelt som man kan tro. Är båda föräldrarna över 50 år och vill adoptera barn upp till 3 år är det enklare att avslå. Visst är det så att det idag finns föräldrar som är drygt 50 år och har små barn men det är nog rejält jobbigare när barnen är tonåringar och man själv närmar sig 70 år.

Men hur ska vi hantera en ansökan när en kvinna är 40 år och mannen 60? Ska det vara någon skillnad om det är så att mannen är 40 år och kvinnan 60? Och har det någon betydelse med barnets ålder vid adoption?

Anhörigadoptioner inträffar då och då och där lättar vi på restriktionerna vilket jag också tycker är riktigt. Finns det skäl till att moster adopterar ett syskonpar och alla parter (moster, barn och socialtjänst) är med på det känner inte jag att det ska finnas några hinder för det och det oavsett ekonomi, ålder mm.

Barnperspektivet är viktigt. Barn behöver en trygg uppväxt och adoptioner kan vara ett bra sätt att få just en trygg uppväxt.