måndag 21 mars 2016

Fem viktiga förslag för bättre integration i Nacka


Under 2015 tog Nacka kommun emot 117 nyanlända invandrare (vuxna eller vuxna med familjer som har fått permanent uppehållstillstånd ). Det är viktigt att dessa personer och de som kommer framöver, ges möjlighet att snabbt integreras i samhället. Liberalerna ser våra nyanlända nackabor som en tillgång. Därför tror vi liberaler på en rad förslag för bättre integration:

Förbättra svensk-undervisningen och starta den tidigare. Den behöver börja redan på asylboendena. För vuxna genom Sfi eller Sfx som är svensk-undervisning för yrkesutbildade, för barn genom extra undervisning i skolorna. Samtidigt är det viktigt att det finns grupper med olika tempo och svårighetsgrad i svensk-undervisningen, då många nyanlända annars kan bromsas upp i sitt lärande medan andra behöver mer stöd.

  Många av de som kommer har redan en utbildning och har arbetat i hemlandet. Dessa personer behöver hjälp att snabbt få sin utbildning validerad och möjlighet att komplettera den vid behov. Vi vill också utvidga möjligheterna till Sfx – svensk-undervisning inom olika yrkesområden. Det skapar hopp och möjligheter.

Nacka behöver kvalificerad arbetskraft på många områden. När vi tar emot nyanlända ska frågan vara vad de kan bidra med, inte vilket bidragssystem de ska in i. Nacka kommun vill och kan hjälpa till att ordna arbetsplats-praktik och andra arbetsmarknadsinsatser när väl språkkunskaperna är tillräckliga.

Det är viktigt att välkomna nyanlända i många olika delar av Nacka, men bostäder fortsätter att vara ett stort problem. Liberalerna tycker att modulbostäder är ett intressant alternativ som också kan främja integration.  Det är en billigare boendeform och kan vara ett alternativ även för många unga vuxna som vill få sitt första boende hemifrån. Liberalerna har en rad förslag för att underlätta bostadsbyggande – något som behövs i hela Sverige.

Mobilisera föreningslivet och stöd nya privata aktörer som vill starta verksamhet för integration. Liberalerna tror att många Nacka-bor har idéer och vill hjälpa till med integrationen. Föreningar kan söka bidrag genom Arbets- och Företagsenheten i Nacka kommun för integrationsfrämjande aktiviteter. Vi välkomnar alla som vill bidra till nyanländas integration. Låt oss underlätta för nyanlända att uppnå sina livsmål i sitt nya hemland och för dem som vill hjälpa dem på vägen.

Joakim Olofsson, Arbets- och Företagsnämnden (L)
Gunilla Grudevall-Steen, kommunalråd (L)

Inga kommentarer: