fredag 1 augusti 2008

100 myndigheter som kan läggas ner

Här är en lista på 100 statliga myndigheter som regeringen borde titta på om de verkligen behövs, om de kan läggas ner, om de har några uppgifter som behöver utföras, och i så fall vilka som kan ta över:

1. ALKOHOL- OCH LÄKEMEDELSSORTIMENTSNÄMNDEN
2. ARBETSMILJÖVERKET (AV)
3. ARVFONDSDELEGATIONEN
4. AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SKOLMYNDIGHETEN M.M.
5. AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SSI OCH SKI
6. AVVECKLINGSORGANISATIONEN FÖR ARBETSLIVSINSTITUTET
7. BOKFÖRINGSNÄMNDEN
8. CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN
9. EKONOMISTYRNINGSVERKET
10. ELSÄKERHETSVERKET
11. ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
12. EXPORTKREDITNÄMNDEN
13. FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN
14. FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
15. FINANSPOLITISKA RÅDET
16. FISKERIVERKET
17. FORSKARSKATTENÄMNDEN
18. FORTIFIKATIONSVERKET
19. FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
20. FÖRSVARETS RADIOANSTALT
21. GENTEKNIKNÄMNDEN
22. GLESBYGDSVERKET
23. GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV
24. HARPSUNDSNÄMNDEN
25. ILO-KOMMITTÉN
26. INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
27. INSTITUTET F ARBETSMARKNADSPOLITISK UTVÄRDERING
28. INSTITUTET FÖR TILLVÄXTPOLITISKA STUDIER
29. INSTITUTET FÖR UTVÄRDERING AV INTERN ATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
30. JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN
31. KAMMARKOLLEGIET
32. KOMMERSKOLLEGIUM
33. KONJUNKTURINSTITUTET
34. KONSTNÄRSNÄMNDEN
35. KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN
36. KRIMINALVÅRDSNÄMNDEN
37. KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE
38. LIVSMEDELSEKONOMISKA INSTITUTET
39. LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN
40. MEDLINGSINSTITUTET
41. MYNDIGHETEN FÖR HANDIKAPPOLITISK SAMORDNING
42. MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR (MIS)
43. MYNDIGHETEN FÖR KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING
44. MYNDIGHETEN FÖR NÄTVERK OCH SAMARBETE INOM HÖGRE UTBILDNING
45. NOTARIENÄMNDEN
46. NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
47. NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST)
48. NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR
49. NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING
50. POSTVERKETS AVVECKLINGSORGANISATION
51. PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN
52. PRESSTÖDSNÄMNDEN
53. RADIO- OCH TV-VERKET
54. REDERINÄMNDEN
55. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG
56. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING
57. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
58. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM
59. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ
60. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA
61. REVISORSNÄMNDEN
62. RIKSTRAFIKEN
63. RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN
64. RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN
65. SAMESKOLSTYRELSEN
66. SKATTERÄTTSNÄMNDEN
67. SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR
68. SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND
69. SMÅHUSSKADENÄMNDEN
70. SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN
71. STATENS ANSVARSNÄMND
72. STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING
73. STATENS BIOGRAFBYRÅ
74. STATENS BOSTADSKREDITNÄMND
75. STATENS ENERGIMYNDIGHET
76. STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT
77. STATENS INSTITUT F KOMMUNIKATIONSANALYS
78. STATENS KONSTRÅD
79. STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR
80. STATENS PENSIONSVERK
81. STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND
82. STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND
83. STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND
84. STATENS UTLANDSLÖNENÄMND
85. STATENS VA-NÄMND
86. STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
87. STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND
88. STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR
89. SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
90. SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON
91. SVERIGES FÖRFATTARFOND
92. TALTIDNINGSNÄMNDEN
93. TULLVERKET
94. UNGDOMSSTYRELSEN
95. VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING
96. VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
97. VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING, NUTEK
98. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN
99. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG
100. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD

Läs även andra bloggares åsikter om , , _

2 kommentarer:

Markus sa...

Tullverket?

Lennart Nilsson sa...

Jag tycker man ska fundera på att låta marinen ta över kustbevakningen, polisen tullkriminalverksamheten och skattemyndigheten uppbörden av skatter och avgifter. Det finns ju inget givet samband mellan dessa verksamheter.
De flesta av dessa myndigheter har uppgifter som behöver utföras, frågan är hur de utförs mest rationellt.