Valmanifest

Folkpartiets grundläggande värderingar
Du ska bestämma. Det är den liberala grunden för Folkpartiets arbete. Det är du som ska välja allt från förskola, skola, vårdcentral, äldreboende och annat som är viktigt för dig.  Som socialliberaler månar vi om allas rätt till ett gott liv. De som är utsatta och behöver stöd ska få det, och vår vision är ett jämlikt och jämställt samhälle. Frihet i kombination med socialt ansvarstagande.


Folkpartiet tycker att Nacka ska vara en kommun med stabil ekonomi som hushållar med skattemedel. Kommunens verksamheter ska hålla hög kvalitet, och ha låga och förutsägbara avgifter. Nacka står för öppenhet, mångfald, tolerans och jämställdhet, och dessa ledord ska genomsyra all kommunal verksamhet.

Folkpartiet har varit med och styrt Nacka länge. Vi värnar om Nackas särart och kvaliteter – kommunen med både storstad och skärgård. Mycket är gjort. Mer finns att göra. Folkpartiet fortsätter att arbeta för att göra Nacka ännu bättre.


 
Skola och förskola med individen i fokus
Skolan ska se varje individ och ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Det arbetet börjar redan i förskolan! Grunden för all inlärning är läsandet, som har en central ställning. Skolan måste främja lusten att läsa!

Skickliga lärare är centrala för skolans kvalitet och ska ha bra betalt. Folkpartiet kräver att läraryrket ges högre status. Nacka ska vara en attraktiv, löneledande arbetsgivare för både lärare och förskollärare. Vi vill fortsätta satsningen på karriärtjänster – även i förskolan. Andelen behöriga förskollärare ska öka. Folkpartiet vill minska administrationen för lärare och sätta fokus på undervisningen.


Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. I förskolan läggs grunden för barnens skolgång med ett arbetssätt som präglas av en tilltro till barnets egen förmåga och lust att lära och utvecklas. Nacka har många bra förskolor med olika pedagogiska inriktningar, profiler och driftformer. Folkpartiet har sett till att du har rätt att välja den förskola som passar bäst för ditt barn. Du ska garanteras en plats i ditt närområde inom tre månader. Folkpartiet vill att barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka.

Elever med särskilda behov av stöd och hjälp ska få extra resurser. Rätt stöd på rätt nivå ska erbjudas tidigt. Högpresterande och särbegåvade elever ska erbjudas undervisning i snabbare takt och utmaningar på en högre nivå. Skolor och fritidshem ska erbjuda läxhjälp.


Trygga skolor ger arbetsro och upptäckarglädje samt främjar jämställdhet. I förskolan och skolan  ska alla känna sig trygga. Mobbning ska inte förekomma. Skolorna ska väcka lusten till rörelse, bland annat genom bra utemiljöer. Elevhälsan ska tidigt upptäcka både fysisk och psykisk ohälsa, och fånga upp  unga som riskerar att utveckla ett missbruk. Maten i skolan och förskolan ska vara god, nyttig och gärna klimatsmart.

Vuxenutbildningen i Nacka är flexibel och med stora valmöjligheter. Du väljer själv anordnare samt om du t.ex. vill läsa på heltid, kvällstid, kvartsfart eller något annat. Folkpartiet tycker att det är individens behov som ska stå i fokus.Vuxenutbildningen är viktig för arbetsmarknadens behov.


Jämställd fritid och levande kultur
När Nacka växer kräver Folkpartiet att fritidsutbudet hänger med. Det ska finnas tillgång till allt ifrån idrottshallar och motionsanläggningar till skateramper och promenadvägar.

Pojkar och flickor ska ha lika tillgång till idrott och fritidssysselsättning. I alla kommundelar ska det finnas en eller flera motionshallar, som kan användas för olika slags aktiviteter och av alla åldersgrupper. Folkpartiet vill ha nya simhallar i Saltsjöbaden/Fisksätra och Orminge.


Det behövs fler platser för spontan lek och idrott, bland annat en ny stor lekpark på Sicklaön. Vi vill även inrätta fler utegym. För att öka tillgängligheten ska parker och promenadvägar ha tillräckligt med sittplatser och bra belysning.

Våra bibliotek har en viktig funktion som mötesplatser och kulturcentra i alla kommundelar. Biblioteken ska särskilt främja läslust och upptäckarglädje för unga besökare. Det är därför viktigt med god tillgång till datorer och Internet på samtliga bibliotek och ett brett utbud av olika slags litteratur och media.
Nacka har en lång tradition av väl fungerande och mycket uppskattad musikskoleverksamhet. Den har breddats genom införandet av musikskolechecken. Folkpartiet vill nu utreda möjligheten till en kompletterande kulturskolecheck för barn och unga, som öppnar för andra kulturformer än musik.


Ett samhälle för alla
Alla människor ska kunna leva livet fullt ut efter sina drömmar och ha rätten att ses som individer med egen kraft och förmåga att forma sina liv. Men ibland behöver människor stöd. En central del av Folkpartiets politik är att alla har ett gemensamt ansvar att stödja, hjälpa och förbättra livet för dem som lever i utanförskap, hemlöshet eller missbruk. Människor med funktionshinder ska kunna leva som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter. Nacka ska vara ett samhälle för alla.


Folkpartiet vill satsa på att utveckla samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och idéburna organisationer för att effektivt hjälpa människor att få det bättre. Det är viktigt att tidigt upptäcka risker. Insatser ska sättas in direkt, på ett rättssäkert sätt. Det är särskilt viktigt när det gäller våld i nära relationer, eller när barn far illa. Nacka ska ha en mycket snabb uppföljning av barn och unga som riskerar att utveckla ett missbruk. Användningen av alkohol och droger bland unga ökar i Nacka, och det är en trend som vi tillsammans måste vända.
I ett samhälle för alla är arbetslösheten låg. Att ha ett jobb eller vara företagare ger varje människa självkänsla och gemenskap med andra. Om fler människor arbetar blir det dessutom mer resurser till skola, sjukvård och omsorg. Nacka kommun har modellen ArbetslinjeN, som hjälper fler att hitta vägen till ett eget jobb. Folkpartiet vill fortsätta utveckla den verksamheten. Fler unga ska få jobb, genom bland annat kommunala praktikplatser. Vi vill också ha fler arbetsplatser och ett gott företagsklimat.

Att ge skydd åt människor som tvingas fly för sitt liv eller undan förföljelse är ett medmänskligt ansvar. Folkpartiet vill att fler flyktingar tas emot i Nacka. Det är en liberal hjärtefråga att Sverige ska vara ett land där människor i nöd är välkomna att bli en del av vårt samhälle. Vi ger oss inte.


Från äldre till årsrik
Samhällets syn på äldre människor måste förändras. Alla ska ha möjlighet att leva ett aktivt liv efter sina egna förutsättningar. Åldrandet ska präglas av trygghet, respekt och omtanke. Äldres erfarenheter och kompetens ska tas tillvara. Många har lust och förmåga att fortsätta arbeta även efter 67 år och det ger både livskvalitet och samhällsnytta.

När Nacka bygger nya bostadsområden måste det också planeras för trygghetsboenden - anpassade lägenheter för äldre med möjlighet till gemenskap. Kommunen ska stimulera ett bra fritidsutbud för äldre. Idag finns många olika aktiviteter med många olika anordnare. Det är viktigt med en lättillgänglig kanal för att informera om detta.

Nacka välkomnar äldreboenden med olika livsstils-, intresse- och språkprofiler.  Äldre, som vill och kan, ska få hjälp att vistas mer utomhus. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans.


För många äldre är god och vällagad mat är en höjdpunkt på dagen och en viktig faktor för hälsa och livskvalitet. I vård och- omsorgsboende ska maten helst vara tillagad på plats. Doften stimulerar aptiten och ökar trivseln i boendet. Det är även en viktig fråga för de som har hemtjänst.


Låt Nacka vara Nacka – även när vi växer
Man inte bara bor i Nacka. När Nacka bygger ska vi också planera in skolor, förskolor, arbetsplatser, lekparker, mötesplatser, bibliotek, strövområden, idrottsplatser och simhallar. Nacka ska bygga modernt samt energisnålt och med miljöfokus, och bevara både kultur- och miljövärden. Stor vikt ska läggas vid gestaltning, för en trivsam miljö med tydlig nackakaraktär. Nackaborna ska trivas med förändringen.

Stora förändringar kommer också innebära påfrestningar. Folkpartiet arbetar för att störningar beträffande t.ex. trafik eller buller ändå ska vara så små som möjligt. Kommunen måste hitta tillfälliga lösningar för framkomligheten, och framför allt ansvara för god information.

Vi ger oss inte – du ska ha en rimlig restid. Vi gillar både vägar och spår. Utbyggnaden av tunnelbanan är äntligen beslutad, men vi behöver också fler bussar, fler infartsparkeringar för både cyklar och bilar, tvärbanan till Sickla, Österleden och mer sjöpendling. Fler väljer att gå eller cykla till jobbet, vilket ska uppmuntras. Trygga gång- och cykelvägar är en självklarhet, men också skilda cykelbanor för den som vill cykla fort.


Slussen är den viktigaste knutpunkten för trafikanter från Nacka och Värmdö. Vi vill se ett modernt och trevligt Slussen, med trygga och säkra lösningar för både den som går, cyklar, åker kollektivt eller bil. Vår prioritet är att ombyggnaden sker snarast och med så få störningar som möjligt. Framkomlighet och restider måste ges prioritet. En säker och välfungerande bussterminal för omstigning till tunnelbana är en absolut förutsättning. Vi ger oss inte.

När västra Sicklaön blir mer stadslik och får fler bostäder, måste utvecklingen ske harmoniskt och balanserat. Vår vision är att denna del av Nacka ska bli mer av en promenad- och cykelstad. Folkpartiet vill ha fler studentlägenheter och bostäder för unga. Vårt mål är 5000 nya hyresrätter. Bredband ska finnas över hela kommunen, för både bostäder och företag.


Omvandlingen av västra Sicklaön till mer stadslik miljö innebär att barriärer måste byggas bort. En viktig förutsättning för trafiklösningarna runt Sickla är att Planiavägen knyts ihop med Värmdövägen. Vi tror att Sicklaområdet kommer bli en än mer viktig knutpunkt framöver, när både tunnelbanan, tvärbanan och Saltsjöbanan har stationer där och Österleden är byggd. Lokaltrafiken i Nacka måste också ses över, framför allt vartefter de nya bostadsområdena blir färdigställda.

Folkpartiet vill utveckla kommunens lokala centra – Orminge, Saltsjöbaden, Finntorp, Ektorp, Björknäs, Älta, Fisksätra. Genom varsam förtätning kan vi få ett bättre utbud av service och en livfull miljö. Vid nyexploatering ska vi prioritera områden där kollektivtrafiken redan är utbyggd.

Folkpartiet anser att det är dags att se över Nackas system med gatukostnadsersättningar. Regeringen har aviserat ett mer generellt och förutsebart avgiftssystem. Inför övergången till en sådan lagstiftning anser Folkpartiet att kommunen ska ta på sig delfinansiering av kostnaderna för utbyggnad av vägar och övrig infrastruktur.


 
Nackas natur ska skyddas och vara tillgänglig för alla
Alla nackabor ska kunna ta del av vår vackra natur. Vi ska vårda våra sjöar och stränder, och göra dem mer tillgängliga samt bevara strandskyddet. Vattnet ska vara friskt och badbart och EU:s kvalitetskrav ska vara uppfyllda. Parker och grönområden ska finnas i närområdet, där man kan träffas och umgås eller sporta. Kommunens naturreservat ska vara välskötta och lockande att besöka. Planerade naturreservat ska genomföras: Skuruparken, Skarpnäs, Svärdsö, Rensättra/Ramsmora och Ryssbergen. Baggensstäket, Nacka Ström och Gammeludden vill vi skydda som kulturreservat.


Vi ger oss inte! Folkpartiet tycker att Nacka ska vara ett föredöme och uppfylla de miljömål som är satta på nationell och regional nivå. Kommunen ska verka för att mängden  avfall minskar. Det ska vara lätt att göra rätt – Nacka  ska ha bra öppettider på återvinningscentralerna och välskötta återvinningsstationer ska finnas i närområdet. Nya återvinningscentraler ska byggas i Boo och Älta, och på både dem och på ÅVC i Östervik ska det finnas återbruk.  Fler hushåll i Nacka ska ha möjlighet att sortera matavfall.


Sjukvård i tid – och tid i vården
Vården ska baseras på individens behov. Du ska själv få välja var du vill söka vård. Valfrihet i vården leder till kvalitet och kortare köer. All vård i Stockholms län ska hålla hög kvalitet och vara baserad på forskning och evidens.


Folkpartiet satsar på sjuksköterskors löner och lönekarriärer. Erfarenhet och utbildning ska löna sig. Vi satsar på höjda löner för specialistsjuksköterskor och barnmorskor på akutsjukhusen och i förlossningsvården. Vi vill också fortsätta bygga ut antalet vårdplatser – ingen ska behöva ligga i korridoren.


Ungas hälsa är viktigt och vi vill se ett tätare samarbete mellan elevhälsan och primärvården. Den som mår dåligt ska tidigt erbjudas rätt vård.
Multisjuka äldre måste få träffa läkare i fler än ett ärende åt gången, och vi vill ha särskilda vårdteam med äldrevårdskompetens. Barnläkare ska finnas på Nackas närakuter, så att man inte behöver åka till barnsjukhusen för enklare akutvård på kvällar och helger.

Tillgängligheten till kollektivtrafiken för funktionshindrade måste förbättras och kompletteras av en flexibel färdtjänst. Folkpartiet vill införa kundval i hela färdtjänstutbudet och en mer generös resetilldelning. 

Inga kommentarer: