onsdag 9 september 2015

Simhall i Saltsjöbaden eller Fisksätra?Debatten kring vart simhallen i Saltsjöbaden / Fisksätra är mycket aktiv. Vi får många frågor, från båda sidor, om vad vi tycker och därför ska vi precisera det:

Folkpartiet har tagit ställning för att förprojektera en simhall vid Näcken, främst på grund av detta:

-Tidsaspekten. Ett nytt bad på Näcken ryms inom befintlig detaljplan, och därmed går processen betydligt fortare. Det gamla Näckenbadet kommer att behöva stängas i närtid – det vet vi, även om vi inte vet när – och att då inte bygga det snabbaste alternativet innebär en orimligt lång tid med enbart en, överfull, simhall i kommunen.

  -Skolor och föreningar förespråkar placering vid Näcken.

 -Ekonomin. Det är billigare att bygga vid Näcken enligt den utredning som har genomförts. Att bygga vid Näcken möjliggör i och med detta fler satsningar på fritidsanläggningar i Nacka och Saltsjöbaden-Fisksätra.

 Folkpartiet har varit drivande för att satsa på både en simhall vid Näcken och samtidigt utreda en annan idrottsanläggning i Fisksätra. Vi har uppdragit åt Fritidsnämnden att utreda vilken typ av anläggning som är mest intressant, och var den ska ligga. Vi var också drivande i att innan beslut fattades i kommunstyrelsen föra en dialog med framför allt föreningar och skolor, och därmed få reda på vad de förespråkar. Båda dessa var villkor för att Folkpartiet skulle kunna välja Näcken som plats för den nya simhallen.

Det finns inget färdigt simhallsalternativ i Fisksätra. Det finns t.ex. ingen lämplig tomt, som bara är att bygga på, och ingen detaljplan. Detta kommer, garanterat, leda till stora förseningar.

  Folkpartiet tycker det är mycket olyckligt att bostadsområden ställs mot varandra. Det är vår uppgift att ha ett helhetsperspektiv. Det är fantastiskt bra att vi inom en kort tidsperiod ska bygga hela tre simhallar i kommunen – och dessutom kunna genomföra även andra fritidssatsningar. Det är vårt absoluta mål att alla i kommunen ska kunna erbjudas en rik och varierad fritid.

3 kommentarer:

Mats Widgren sa...

Hej,
Jag hoppas att alla folkpartiets fullmäktigeledamöter har läst handlingarna inför beslutet nu på måndag. Av dessa framgår att kostnadsskillnaden mellan lokalisering av simhall vid Neglinge och Fisksätra beror på att den tänkta hallen i Fisksätra beräknats efter en större yta. Det finns inget underlag där som säger att det skulle vara skillnader i kostnader om hallarna räknades som lika stora.

Vidare hoppas jag att ni känner till både gällande detaljplaner för området norr om järnvägen och detaljplaneprogrammet för Fisksätra pekar ut områden där simhallen kan byggas utan tidsödande ändringar av detaljplanen.

Det finns alltså inga tidsmässiga skillnader mellan de båda lokaliseringarna.

Lina Goldén sa...

-Det argumenten ni använder för tidsaspekt är fel. Det finns stöd i detaljplanen både i Fisksätra och Nacka. Hela området runt idrottshallen och skolan är till för allmänt bygge, exempelvis en simhall.
-Argumentet om byggkostnad och också fel. Fisksätra kostar 32000 kr/kvm. Näcken 38000 kr/kvm. Stena fastigheter har även lovat att gå in med stora bidrag i simhallen om den byggs i Fisksätra, vilket gör den ännu billigare.
-Byggs simhallen i Fisksätra nås en grupp som inte nåtts förut, nämligen de utan bil.
-I Näcken går det inte att bygga samma simhall på samma yta då moderna normer, tekniker och krav på tillgänglighet kräver mer yta. Det är "prickad mark" (ej byggbar enligt detaljplanen) vid sidan och behöver man bygga ut kommer det inkräkta på fotbollsplanen. Man kan tänka sig att bygga i två plan på delar av simhallen i Näcken, men då brukar klagomål dyka upp från boenden och det drar ut på tiden. Med det i åtanke borde bygget i vid Saltis IP ta längre tid än Fiskis.
-Fisksätra placeringen ger närmare kommunala transportmedel, närmast den största mängden folk i Saltsjöbaden och har möjligheten att bli en större simhall än den i Näcken eller byggas i exakt samma omfattning som Näcken och i framtiden växa.

Louise Granath sa...

Hej Mats och Lina,

Tack för era kommentarer och ert engagemang i frågan. Självklart har jag m.fl. ledamöter i kommunfullmäktige läst handlingar och beslutsunderlag i ärendet. Jag ser också att det finns fördelar med båda de simhallsplaceringar som har presenterats.

Folkpartiets ställningstagande att vid dagens kommunfullmäktige förorda Näckenbadet är en sammanvägd bedömning av de fakta och aspekter som har presenterats i utredningar och debattinlägg. En av fördelarna med att bygga vid Näcken är att simanläggningen ryms inom befintlig detaljplan och därmed går snabbare att få på plats för att ersätta det befintliga Näckenbadet som är i mycket dåligt skick. Placeringen vid Näcken förespråkas dessutom av skolor i området och även av Saltsjöbadens IF som idag har en fungerande simverksamhet för ca 500 medlemmar.

Det ingår i politikens och Fritidsnämndens uppdrag att ha ett helhetsperspektiv för kommunens invånare. Nacka satsar nu på att bygga tre nya simhallar i kommunen inom en relativt kort tidsperiod, vid Myrsjö IP, Näcken samt centrala Nacka. Det i sig tycker jag är fantastiskt bra. Simhallarna kommer att ha olika inriktning och karaktär och de är geografiskt fördelade över olika kommundelar (Sickla/centrala Nacka, Boo, Saltsjöbaden/Fisksätra).

Det är mitt och Folkpartiets absoluta mål att alla i kommunen ska erbjudas en rik och varierad fritid med tillgång till en mångfald av idrotts-, fritids- och kulturanläggningar. Andra viktiga frågor inom idrotts- och fritidsområdet är jämställdhet och integration, frågor som Folkpartiet arbetar aktivt för i bland annat Fritidsnämnden.

Folkpartiet förordar nu en sammanlagd satsning på idrott och fritid i området Saltsjöbaden-Fisksätra. I detta ingår en ersättande simhall vid Näcken, en ny idrottsanläggning i Fisksätra t.ex. med inriktning mot friidrott, samt att fotbollsplanen vid Fisksätra IP upprustas med konstgräs. Förutom simhallsbeslutet vid dagens Kommunfullmäktige finns ett uppdrag från Kommunstyrelsen till Fritidsnämnden att ta fram ett förslag till en ny idrottshall i Fisksätra med inriktning mot friidrott. Folkpartiet är en av initiativtagarna till detta uppdrag och enligt direktivet från Kommunstyrelsen till Fritidsnämnden ska detaljplanearbetet för en ny idrottshall påbörjas under fjärde kvartalet 2015. I direktivet framförs även att fotbollsplanen vid Fisksätra IP behöver rustas upp och anläggas med konstgräs.

Jag ser fram emot fortsatta samtal med er och andra Nackabor inför planering och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsutbud under kommande år. I denna utveckling kommer jag att jobba för att folkhälsoperspektivet samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor står i centrum. Ni är varmt välkomna att kontakta mig för vidare dialog.

Vänliga hälsningar,
Louise Granath
Ledamot Kommunfullmäktige
Vice ordf Fritidsnämnden