tisdag 11 februari 2014

Förbättra medborgarskapslagen!


Ett nytt förslag om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap är lämnat till lagrådet. Mycket välkommet -vi behöver fokusera på betydelsen av medborgarskapet, och se det som en viktig del av integrationsprocessen. Det är ju medborgarskapet som är själva målet - den enskilde väljer att bli en del av det nya samhället och samhället välkomnar människor in i gemenskapen.

I Nacka har vi sen länge ceremonier för nya svenska medborgare, och det föreslås nu bli en skyldighet för alla kommuner.

Läs gärna hela nyhetsbrevet från Erik Ullenhag, här.

Här är förslagen i lagrådsremissen:

- att det i medborgarskapslagen införs en portalparagraf om medborgarskapets betydelse för att lyfta fram och stärka medborgarskapets symboliska innebörd,

- att alla kommuner ska vara skyldiga att anordna ceremonier för nya svenska medborgare för att högtidlighålla att dessa har fått svenskt medborgarskap,

 - att reglerna om förvärv av svenskt medborgarskap i samband med födelse ändras så att kvinnor och män likställs när det gäller möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn samt

- att de som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av ett tidigare förbud mot dubbelt medborgarskap får möjlighet att återfå detta genom en anmälan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Inga kommentarer: