torsdag 24 oktober 2013

Planeringen för centrala Nacka fortsätter


Just nu arbetar vi i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bl a med planeringen av området runt östra sidan av Sickla Köpkvarter, där Planiavägen borde bli en viktig länk. Under november-december kommer detaljplaneprogrammet att vara ute på samråd.

Folkpartiet har länge argumenterat för att Planiavägen ska förlängas, så att en ny trafikförbindelse skapas mellan Järlaleden och Värmdövägen. Detta ser vi som det enda sättet att bryta barriären som Saltsjöbanan är och därmed förbättra bl.a. trafiksituationen.

Av tekniska skäl är det tyvärr svårt att få till denna sammanbindning, eftersom en plankorsning med bommar idag inte anses acceptabel. Men sammanbindningen skulle medföra många viktiga fördelar och FP fortsätter att driva frågan.

Tanken är att boende söder om Sickla ska lämna Järlaleden vid Planiavägen och åka Värmdövägen både till Stockholm och österut. Värmdövägen är byggd för genomfartstrafik, medan Järlaleden liksom Sickla strand och Sickla allé inte är byggda för den ständigt ökande trafiken.

En annan fördel är att Järlaleden öster om Planiavägen kan bli del av ett fint stadsparksområde i stället för bilväg.

I planen återkommer man också med en damm i Järlasjön för rening av dagvatten. Vi tycker att det är märkligt att man redan planerar för dessa åtgärder utan att resultaten från försöket med filter i dagvattenbrunnarna har redovisats. Vi har länge varit negativt inställda till en sådan damm och nu tillkommer också frågan om hur en sådan damm underhålls. Enligt uppgift kräver rening av sedimentationsbassäng att man kan lägga upp sediment på en strand. Saknas möjlighet till underhåll är det ännu ett skäl för att  att inte bygga dammen.

Inga kommentarer: