onsdag 14 augusti 2013

Fler småföretagare vågar anställa om Försäkringskassan övertar sjuklöneansvaret

Många småföretagare skulle vilja anställa fler än idag, men vågar inte p.g.a. den ekonomiska risken vid sjukfrånvaro. Ett litet företag med 1 - 10 anställda är ofta mycket känsligt för sjukfrånvaro. Den dubbla lönekostnad det innebär om vikarie tas in samtidigt som sjuklön betalas ut kan för vissa vara mycket kännbar. I ett sådant läge kan det vara svårt att våga satsa på att anställa någon som tidigare varit långtidssjuk, och detta är en mycket negativ konsekvens, inte minst för de långtidssjukskrivna, men också för samhällsekonomin.

Tanken med att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för sina anställda och också ansvarar för sjuklön och rehabilitering är mycket god. Med en god arbetsmiljö och ett aktivt rehabiliteringsarbete kan ofta sjukfrånvaron minskas och därmed även sjuklöneutbetalningarna. Men långtifrån all sjukfrånvaro är arbetsmiljörelaterad och de positiva effekterna av arbetsgivaransvaret för sjuklönen uppvägs tyvärr av de negativa konsekvenserna.

Precis som Annie Lööf föreslog i sitt sommartal anser jag att det vore bättre om Försäkringskassan återfick ansvaret för sjuklönen, i ett första steg med den andra sjuklöneveckan och så småningom även den första. Detta är en åtgärd som skulle leda till att fler småföretagare vågar anställa och att fler f.d. långtidssjuka skulle få chansen till ett nytt jobb. Är det något Sverige behöver så är det detta.

Inga kommentarer: