tisdag 3 januari 2012

Angående Skurubron

Vi fick en fråga om vad vi tyckte om Skurubron och avgiftsfinansiering. Här kommer därför ett svar, från vårt kommunalråd Stefan Saläng:

Folkpartiet är för att en ny Skurubro kommer till, och att projektet tidigareläggs i förhållande till den sk Stockholmsöverenskommelsens bortre tidsperiod 2022-2030.

Huvudskälen för en ny Skurubro är flera: bättre framkomlighet, färre olyckor och minskad sårbarhet i trafiksystemet. Men en ny bro medför också avigsidor (ökat buller, markinlösen och landskapsbild) som där vi från kommunens sida har all anledning att aktivt bevaka och påverka utformningen av brolösningen.

Statens motkrav för att tidigarelägga projektet är att utbyggnadskostnaden till 2/3-delar avgiftsfinansieras. Statens budskap har varit kristallklart: utan brukaravgifter försenas en ny Skurubro vänta minst 10 år. På kommunens kravlista – och som Folkpartiet aktivt verkat för – finns bl a att broavgiften ska bli högst 4 kr/passage, att den gamla bron ska vara avgiftsfri och att statens förblir väghållare för den gamla bron, åtminstone så länge broavgifter för den nya bron tas ut.

Aktuell information om utredningsläget finns på trafikverkets hemsida.

En ny trafikplats vid Boo-vägen – med i första hand västliga av- och påfarter – är ett angeläget vägprojekt som Folkpartiet aktivt stöder. Utredning pågår. Några av de frågor som måste lösas är att bli överens med Trafikverket (inga statliga bidrag kan påräknas), vilka uppgradering av Boo-vägen som måste till och att finna en finansieringslösning, främst genom att fram detaljplan för och sälja av kommunägda marken i Dalkarlsområdet. Tidpunkt? Så snart möjligt förstås.

Inga kommentarer: