tisdag 3 november 2009

Nacka riskerar att bli ett u-land

Utvecklingens vägar äro outgrundliga. De löper ibland omärkligt, bitvis osynligt men över tid är dess verkningar allt igenom påtagliga, konkreta och omöjliga att vända blicken ifrån. Detta gäller i synnerhet ett sådant område som internet och bredband. Och framför allt tillgången till den. Infrastrukturminister Åsa Torstensson har i dagarna understrukit hur viktigt tillgången till internet och framför allt bredband är: "Mycket av framtidens tillväxt kommer att ske tack vare nätet. IT har bidragit till 40 procent av tillväxten i Europa mellan 1995 och 2004... " De bitvis osynliga bredbandskablarna är de vägar längs med vilka framtidens utveckling kommer att löpa.

Därför är frågan om bredband viktig. Så viktig är den att regeringen idag gått ut med en ny strategi för bredband
. I den slår infrastrukturminister Torstensson fast "att 90 procent av hushållen och företagen ha tillgång 100 Mbit/s bredband senast 2020". Regeringens roll för att öppna för en gynnsam utveckling slås även den fast: "Regeringens huvudsakliga uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden, formulera politiska mål och undanröja hinder för utvecklingen. Bland annat genom att verka för att det finns en relevant reglering som ger alla aktörer en möjlighet att agera på lika villkor." Regeringen ska i korthet hålla vägarna för utveckling öppna.

Tyvärr så håller man på att gå i motsatt riktning i Nacka kommun. Dörren till utvecklingens vägar stängs om inte igen, så förses dem med en ordentlig tullstation, ett antal vägbulor och rejäla barrikader.
Ett förslag finns att Telia ska få bygga ut fibernät i Nacka. Stadsledningskontoret anser i en skrivelse till kommunstyrelsen att det är en bra idé och inte konkurrenshämmande. Men som Robert Kjellberg, vd för Opennet International, poängterar: Inget är mer fel.

"Konkurrensen fungerar inte trots att lagkraven funnits i ett antal år. Telias konkurrenter lämnar in anmälan på anmälan när Telia på olika sätt skaffat sig fördelar av sin infrastruktur mot konkurrenterna som egentligen skulle åka på samma villkor. Orsaken är att Telia inte tjänar på att underlätta för sina konkurrenter, andra operatörer, som verkar på nätet. Konsekvensen blir inlåsningseffekter för hushållen, höga startavgifter och långa bindningstider, vilket minskar kundernas möjlighet att byta tjänster."


Konsekverna när det gäller utvecklingen över tid blir betydande om Nacka kommun agerar fel. Medan resten av Sverige kommer att dra nytta av de välgörande effekter som en gynnsam och neutral tillgång till bredband för med sig, så kommer det i Nacka över tid bli allt mer uppenbart vad begränsad och förhindrad tillgång till bredband kommer att betyda. Nacka riskerar att bli ett (u)-land i (i)nternetsammanhang, men på sikt även i alla andra sammanhang av vikt. Nacka har allt att vinna på att debatten om bredband förs högt upp på agendan och frågan görs synlig.
Nacka bör se till att hålla dörren till utveckling öppen. Agera med oss att så blir fallet.

Inga kommentarer: