tisdag 30 oktober 2007

Budgeten är klar!

Majorietspartierna blev under gårdagen klara med sitt budgetförslag för 2008 och och inriktningen för de följande två åren. Överenskommelsen innebär både en fortsatt satsning på kommunens kärnuppgifter inom vård och omsorg, skolan och miljöområdet samtidigt som kommunens mål för god ekonomisk hushållning uppnås. Den förbättrade ekonomin ger dessutom utrymme för en skattesänkning nästa år med 15 öre per skattekrona.

Avgörande inslag för Folkpartiet i budgeten är:

- Mindre barngrupper på dagis. Checkersättningarna till förskolorna höjs med 6%, vilket skapar förutsättningar att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek.

- Kvalitetssatsning i skolan. Både grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen får en uppräkning av checkersättningarna som täcker de stigande personalkostnaderna som följer av det nya läraravtalet och regeringens utvecklingsprogram Lärarlyftet.

- Förebygga ungdomsproblem. Ett batteri av åtgärder för att förebygga problem hos barn och ungdomar och minska risken för våld och skadegörelse sätts in. I detta ingår även medel för ökat öppethållande av fritidsgårdarna.

- Fixartjänster genom Räddningstjänsten. Äldre Nackabor får hjälp med praktiska behov i hemmet av räddningstjänstens personal som samtidigt kan bistå med förebygga brand, olyckor och skador i hemmet.

- Tydlig miljöprofil. Planerade naturreservatsbildningar ska fullföljas. En grönstrukturplan ska säkra de gröna kilarna. Planeringen av ett sammanhängande cykelvägnät påbörjas. En samlad översyn av trafiksäkerheten ska genomföras (trafiksäkerhetsrevisision).

Folkpartiet gör Nacka bättre.

Inga kommentarer: