torsdag 6 februari 2014

Arbetsförmedlingen måste bli bättre!

Alliansens partiledare skriver idag på DN Debatt om att vässa insatserna från arbetsförmedlingen.

Under Alliansens styre har vi fler människor med jobb, och färre som behöver insatser - men å andra sidan har vi fortfarande många människor som står utanför arbetsmarknaden och dessa måste verkligen få bättre hjälp än idag. Jag har flera vänner som är eller har varit långtidsarbetslösa, och det är ingen rolig vardag. Hjälpen från arbetsförmedlingen måste bli mer effektiv. Och det är därför glädjande besked att man nu ser över arbetsförmedlingens uppdrag.

Utredningen ska särskilt fokusera på de här områdena:

1 Bättre stöd till dem med störst behov. De som står långt ifrån arbetsmarknaden befinner sig ofta i gränslandet mellan olika system. Ansvaret är ofta utspritt mellan skola, socialförvaltning, Arbetsförmedling och andra aktörer, såväl privata som offentliga. Utredningen ska se över hur ansvarsfördelningen ska bli mer effektiv så att fler kan få hjälp in i jobb. Här spelar också arbetsmarknadens parter en viktig roll.

2 Effektivt jobbförmedlande. En effektiv arbetsförmedling bygger på förtroende från den som söker jobb och från den som vill anställa. Arbetsförmedlingen kan genom en rad olika arbetsmarknadspolitiska insatser hjälpa människor att få jobb och samtidigt underlätta för arbetsgivare att få den arbetskraft och kompetens de efterfrågar. Det kan till exempel handla om nystartsjobb, instegsjobb, anställningar inom Samhall AB och stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Vi vill att utredningen ser över hur dessa verktyg används och hur de kan bli bättre. Därtill ska utredningen föreslå hur Arbetsförmedlingens kontakter och samarbete med arbetsgivare kan förbättras.

3 Fler aktörer kan göra matchningen bättre. Den moderna arbetsmarknaden ställer stora krav. Därför är arbetsförmedlingsprocessen i behov av att många aktörer hjälps åt. Utredningen ska bland annat se över hur kompletterande aktörer har använts och hur dessa system kan förbättras framöver, till exempel genom ökade drivkrafter för fler jobb och ökad matchning. Fokus måste vara den arbetssökandes behov och arbetsgivarens kompetensförsörjning. Om fler aktörer kan hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden på ett tryggt och säkert sätt kommer arbetsmarknaden som helhet att fungera bättre.

4 En bättre organisation. Utöver dessa delar har utredningen också ett brett uppdrag att se över Arbetsförmedlingen och dess organisation samt styrning och uppföljning, och därtill föreslå förändringar i syfte att resurser ska användas effektivt. Det är viktigt att reformer utvärderas och arbetsmetoder ständigt prövas.

Inga kommentarer: