onsdag 26 juni 2013

Skuruparken - igen

Återigen är frågan om Skuruparken och naturreservat uppe på fullmäktiges dagordning. Nu som en enkel fråga. Enkel fråga ska ställas av en fullmäktigeledamot och besvaras av ansvarig person. Men det visade sig inte vara så enkelt. Formalian av ärendet fungerade inte som det skulle, därav första meningen i protokollsanteckningen nedan. Och här kommer hela protokollsanteckningen som Folkpartiets fullmäktigegrupp ställt sig bakom.

"Vid behandling av en enkel fråga i komunfullmäktige får enligt kommunallagen bara den som ställer fråga och den som svarar delta i överläggningen.

Folkpartiet medverkade aktivt till kommunens beslut år 2011 att göra Skuruparken till naturreservat. Beslutet, som överklagades av markägaren och några stugägare, har ännu inte vunnit laga kraft. Vi ställer oss kritiska till - och oroas av - utvecklingen i Skuruparken under tiden medan överklagandet prövas. Det handlar bl a om nya och avsevärt förlängda arrendekontrakt, otillåten byggverksamhet och utannonsering av arrendekontrakt utan omnämnande pågående reservatsbildning.
Folkpartiets uppfattning är att det som skett och sker i Skuruparken efter reservatsbeslutet är oacceptabelt och helt klart riskerar att försvåra eller rent av omöjliggöra ett förverkligande av naturreservat. Vi förutsätter därför att kommunen vidtar alla de åtgärder som det enligt Miljöbalken och det interimistiska förbudet finns stöd för."

Inga kommentarer: