torsdag 5 maj 2011

Kommentar angående Kvarnholmsbron

Här är en protokollsanteckning till kommunstyrelsens sammanträde 2 maj. Du hittar alla handlingar till mötet här.

Ärende 7 och 8: Exploateringsavtal och detaljplan Kvarnholmsbron


Stefan Saläng (FP) och Gunilla Grudevall-Steen (FP) anmälde följande protokollsanteckning:

Den bro som kommer att byggas innebär att Kvarnholmen och övriga delen av Västra Nacka får en direkt kontakt med centrala Nacka. Bron med tillkommande kollektivtrafik kommer säkert att ha betydelse för boende och företag som etablerar sig inom området och vill rekrytera personal. I det fall Kvarnholmsbron med anslutning till Granitvägen och föreslagna gång- och cykelvägar vore det fullständiga förslaget skulle vi ge fullt stöd till projektet.

Vi vänder oss emot att det nuvarande förslaget är endast ett etappmål, där många frågor kvarstår.

En anslutning till motorvägsuppfart på norra sidan minskar ett kommande naturreservat. Väg på norra sidan innebär dessutom att ett högt exploateringstryck uppstår.

Ett alternativ till motorvägsanslutning på den södra sidan bör utredas.

Trafiken vid rondellen Granitvägen Vikdalsvägen är redan idag hårt ansträngd

Utredning om trafiken vid Forum bör genomföras.

Kostnaden för Kvarnholmsbron är redan uppe i 188 miljoner för kommunens del.

Kostnader för anslutning till motorväg, ev. ombyggnad av rondellen vid Vikdalsvägen bör utredas. I framtiden måste Nacka låta exploatören ta ett tydligare ansvar för kostnadsutvecklingen i projekt som genomförs i deras intresse.

Hur stort behöver Ryssbergens naturreservat vara för att man skall kunna vara säker på att det kan bibehålla sin karaktär?

Utred behovet av storlek på kommande naturreservat nu. Det får inte bli en andrahandsfråga när övriga planerade åtgärder har genomförts.

1 kommentar:

Lennart Nilsson sa...

Folkpartiet i Nacka gick till val på följande för några månader sedan:

"att beslutsunderlaget rörande byggandet av Kvarnholmsbron är för bristfälligt och ofullständigt för att bygget ska genomföras. Byggandet av bron medför stora kostnader för skattebetalarna, naturvärden i Ryssbergen förstörs och det blir oacceptabla konsekvenser för både miljön och trafikapparaten i centrala Nacka.

En förutsättning för vidare exploatering av Kvarnholmen är att man hittar hållbara lösningar för både kollektiv- och biltrafik, t.ex. genom ett spårbilsystem och en utbyggnad av Henriksdals trafikplats."