torsdag 7 april 2011

Varför byggs det inte mer?

Vi vet alla att det är skriande brist på bostäder i Stockholmsregionen. Varför byggs det inte mer? Det angelägna ämnet skriver Anders Ekegren (fp), kommunalråd i Solna, om idag.

Vad tycker vi i Nacka då? Så här skrev vi i vår valplattform:

"I Nacka liksom i övriga Stockholmsregionen är efterfrågan på fler bostäder stor. Efterfrågan måste dock balanseras mot Folkpartiet Liberalernas inriktning att bevara Nackas omfattande grönområden och grönstråk, sjöar och stränder. Fortsatt bostadsbyggande i hög takt kräver också bättre framkomlighet genom utbyggnad av Nackas kollektivtrafik inkl. spårbunden trafik.

Folkpartiet Liberalerna anser

- att nya bostäder i huvudsak ska byggas på redan exploaterad mark och i bra kollektivtrafiklägen. Förtätningen ska ske på ett varsamt sätt och med hänsyn till helhetsmiljön.

- att alla nya bostäder ska bidra till minskad klimatpåverkan bl.a. genom att vara energieffektiva.

- att alla bostäder ska ha moderna kommunikationsmöjligheter i form av bredband.

- att grönområden och grönstråk ska sparas, när vi förtätar och att förutsättningar ska skapas för att fler bilresor kan ersättas av gång- och cykeltrafik.

- att fler hyresrätter behöver byggas för att tillgodose den valfrihet som utmärker Nacka."

Vad tycker du?

Inga kommentarer: