onsdag 18 augusti 2010

Överexploatering hotar Ältadalen

Folkpartiet har länge varit pådrivande för att de gamla grusgroparna i Älta återfylls och att delar av området kan bebyggas och att värdefull naturmark skyddas för framtiden. Flera diskussioner och samråd har också under åren genomförts med Ältaborna om utformningen av området.
Kommunstyrelsen har våren 2010 beslutat om att påbörja detaljplaneringen av Ältadalen till ett bostadsområde med ca 250 bostäder, till största delen friliggande villor. Beslutet innebär en kraftigt utökad exploatering i förhållande till gällande översiktsplan för Ältadalen, vilket är mycket oroande för Folkpartiet och många Ältabor.

Folkpartiet är positivt till att delar av Ältadalen bebyggs men att planeringen måste underordnas kommunens övergripande mål om god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling.
Folkpartiets vill att följande förutsättningar ska gälla i det fortsatta detaljplaneringsarbetet av Ältadalen, vilket framförts i kommunstyrelsen:

1. Ett övergripande hållbarhetsprogram tas fram med tydliga anvisningar för trafik och transporter, energiförbrukning, påverkan av luft och vatten liksom buller.

2. Färre bostäder byggs (högst 150 st) med inriktning på småhus och låga flerbostadshus men också seniorbostäder och anpassade lägenheter.

3. Mark reserveras för spontanidrott och säkra gång- och cykelstråk.

4. Ältadalens norra del, som gränsar mot naturreservatet Strålsjön-Erstavik, undantas från exploatering.

5. Skogsområdet mellan Åsvägen/Lovisedalsvägen och Ältadalen behålls intakt av hänsyn till starka önskemål från Sigfridsborgsskolan, boende i närområdet och naturvärdet.

6. Boende i Ältadalen kommer att behöva fler platser i förskola och skola.

7. Bilskrotanläggningen, vars tillfälliga bygglov löpte ut redan 2008, måste flytta.

8. En trafiklösning som underlättar kollektivresandet och motverkar genomfartstrafik i intilliggande bostadsområden i Älta

9. Särskild hänsyn till kapellet och begravningsplatsen krävs vid utformningen av Storkällans väg.

Vi vill att Ältadalen bli ska bli attraktivt bostadsområde anpassat till omgivande natur och därigenom vara ett föredöme när det gäller hållbart stadsbyggande.

Inga kommentarer: