torsdag 19 april 2007

Strandskydd & Telegrafberget

Strandskydd
Igår hade vi åter Miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Det var en ovanligt lugn nämnd med bara ett par större ärenden. I ett av de hamnade vi på kollisionskurs med resten av majoriteten, nämligen frågan om Miljökontrollplan. Det låter inte så upphetsande, men det handlar om hur mycket resurser man ska lägga på olika typer miljötillsyn.
Folkpartiet förslog en utökning av tillsynen för strandskydd från 50 timmar/år (ja, du läste rätt 4 timmar i månaden för att kontrollera miltals med tätbebyggd kust!) till 250 timmar/år. Dessutom vill ta ett ordentligt tag i att minska trafikbullret, så vi föreslog en ökning på den sidan från 150 till 250 timmar. Moderaterna och KD tyckte inte att detta var angelägna frågor och röstade ner förslaget. Vi lämnade följande reservation:

Folkpartiet har, med stöd av de andra partierna i majoriteten, kraftigt skärpt ambitionen på miljöområdet i det majoritetsprogram som gäller för mandatperioden. Vi förväntar oss att denna höjda ambitionsnivå får ett genomslag på alla områden och också i den praktiska verksamheten i kommunen.
Vi förväntar oss att denna höjda ambitionsnivå får genomslag i budgetarna för de kommande åren. Vi i Folkpartiet anser dock inte att vi kan vänta till dess utan vill redan i år påbörja de åtgärder som krävs.
En av Nacka kommuns uppgifter är att tillse att lagar och regler upprätthålls inom de områden som kommunen har ansvar för, t.ex. när det gäller miljöbalken. Kommunen och dess beslutande politiker har en laglig skyldighet att göra detta även för de partier som inte gillar lagen ifråga, i det här fallet miljöbalken.
När det gäller miljöbalkens regler om strandskydd så är det uppenbart att det förekommer en mängd brott mot dessa i Nacka. Vi kan inte springa ifrån vårt ansvar för att beivra dessa brott genom att ge miljöenheten otillräckliga resurser för att se till att lagen efterlevs. Fyra (4) timmar i månaden för att bevaka att Nackas många mil med kust och stränder inte förstörs känns som att man tar lagen, och dess ambition skydda friluftslivet, djur och växter, på allvar och inte heller alla de medborgare i Nacka som har förväntningar om att Nackas politiker äntligen ska börja ta ett ansvar för miljön.Trafikbullret blir ett allt värre problem genom den ständigt ökande biltrafiken. För många Nackabor har det här inte bara blivit ett vardagsproblem, det har också stora hälsokonsekvenser i form av stress, sömnproblem och olika fysiska symptom och sjukdomar. Arbetet med att göra detta måste påbörjas omedelbart och ske med stor kraft och en hög ambitionsnivå.

Telegrafberget
Den andra frågan som var rätt stor var Start-PM för utbyggnaden av Telegrafberget. Ett projekt som har en del fördelar, t.ex. att man skulle städa upp området, få bort en del miljöfarlig verksamhet mm., men också tydliga nackdelar, t.ex. svårigheten att kollektivtrafikförsörja, strandskyddet och påverkan på Skarpnäs naturreservat. Vi antog Start-PM:et, men det känns som att det är en hel del som behöver klargöras innan projektet kan förverkligas. Vi skrev en protokollsanteckning:

Det nya bostadsområdet som planeras vid Telegrafberget kommer på många sätt att bli kanske ett av de mest attraktiva i Nacka, ostördheten, läget vid havet och Stockholms inlopp och inte minst Skarpnäs naturreservat precis utanför dörren.

Samtidigt bidrar läget till att det finns flera saker som redas ut tidigt i processen så att inte pengar investeras i onödan i något som kanske inte kan bli verklighet. En av de sakerna är behovet av att försäkra sig om att det är möjligt att ordna med en god kollektivtrafikförsörjning till området. I Nackas majoritetsprogram sägs det ”All ny bebyggelse ska kunna nås med god kollektivtrafik”, det vill säga att vi inte kan godta att nya bostäder byggs om man inte säkerställer att så kan bli fallet. Med tanke på att området ligger relativt isolerat och att det krävs en lång vandring från annan bebyggelse och annan kollektivtrafik, genom ett industriområde och ett större skogsområde kan man riskera att skapa en miljö som upplevs som otrygg, inte minst för kvinnor, kvällstid. Inte minst mot den bakgrunden är det helt nödvändigt att säkerställa att området kan kollektivtrafikförsörjas också utanför dagtid.

För Folkpartiet är bildandet av Skarpnäs naturreservat, som omsluter hela det planerade området, av fundamental betydelse. Skarpnäs utgör, tillsammans med bl.a. Ryssbergen, ett av de allra viktigaste naturområdena i Nacka. Vi kommer därför att, tillsammans med alla goda krafter, göra vårt yttersta för att detta kan komma till stånd så fort som möjligt. Det är viktigt att det planerade området och dess tillfartsväg, med gång- och cykelväg och belysning, görs i en skala och med en sådan utformning av påverkan på naturreeservatet minimeras.
Folkpartiet kommer att arbeta för att det nya bostadsområdet kommer att innehålla alla typer av upplåtelseformer samt bostäder för äldre och handikappade.

4 kommentarer:

Niklas sa...

"[...] en miljö som upplevs som otrygg, inte minst för kvinnor, kvällstid."

Jag är mycket nyfiken på vad som menas med ovanstående citat. Menar Folkpartiet i Nackas att kvinnor är fegare varelser än män? Eller menar Ni att män inte har tillåtelse att känna otrygghet, kanske finns det gott om machotyper i partiet? Har Folkpartiet i Nacka någon som helst kunskap om vilken grupp i samhället som löper störst risk att utsättas för överfall?

Lennart Nilsson sa...

Du har onekligen rätt i att den grupp som i särklass löper störst risk att utsättas för våld är onyktra, unga män. De känner sig dock sällan otrygga (vilket också kan vara en ev förklaringarna till att de råkar ut för en hel del).

MEN, kvinnor känner sig otryggare än män. Framför allt handlar det om risken för att utsättas för våldtäkter och sexuella övergrepp. Denna rädsla påverkar kvinnors liv och minskar deras frihet att kunna röra sig var de vill, när de vill, klädda som de vill. Självklart måste vi göra upp med de könsrollsmönster och den könsmaktsordning där dessa övergrepp ingår och där ett av maktinstrumenten är kvinnors rädsla. I väntan på det måste vi se till skapa miljöer där kvinnor känner sig trygga.

Jo just det, du har absolut rätt i att folkpartister är machotyper som inte är rädda för att gå ut i skogen :-).

Niklas sa...

Jag tror att jag har förstått dig rätt: Unga män utsetts för i särklass mest överfall, men det är okej eftersom de var ändå inte rädda på förhand. Dessutom var de antagligen fulla så då får de skylla sig själva.

Dessa offer är oviktiga. Det är viktigare att prata om den "könsmaktsordning" som bevisligen förekommer i Sverige år 2007 (bevis: diverse aftonbladetartiklar). Könsmaktsordningen går ut på att män våldtar kvinnor för att göra kvinnorna rädda. På så sätt får männen makten i samhället. Och - voilá! - därför måste vi skapa miljöer där kvinnor känner sig trygga.

Vad krävs för att bli politiker egentligen, 20 högskolepoäng i ordbajseri och löpande helårsprenumerationer på kvällstidningar?

Lennart Nilsson sa...

Niklas,

nu tycker jag att du är negativ.

Att människor, och framförallt kvinnor, känner sig otrygga när de vistas ute är ett samhällsproblem. Det begränsar framförallt kvinnors rörelsefrihet. Alltså måste vi göra något åt det, t.ex. förbättra kollektivtrafiken och planera våra samhällen bättre. Att unga män utsätts för våld är också ett samhällsproblem, som kräver att vi gör något åt det, t.ex. att vi ser till att ta fast och straffa de som står för misshandeln. I det här fallet måste man nog anta att sannolikheten för att en ung man verkligen skulle bli misshandlad om han promenerade på natten genom Skarpnäs är mindre än på de flesta andtra ställen, så vi bör nog koncentrera polisen på ställen där chansen är större, t.ex. i Kungsan.

Det verkar ju vara du som fått sin bild av könsmaktsordningen från Aftonbladet...