onsdag 18 december 2013

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning


 
På Nackas kommunfullmäktige i måndags behandlades ett ärende som var återremitterat från budgetdiskussionen, om principer för en god ekonomisk hushållning. Det handlade konkret om ifall man ska använda en resultatutjämningsreserv retroaktivt. Folkpartiet valde att rösta mot förslaget.
 
Stefan Saläng (FP) anmälde följande reservation för FP-gruppens räkning:

"Folkpartiet står både bakom riksdagens lagstiftning om resultatutjämningsreserv och kommunens nyligen fattade beslut att inrätta en sådan.

Syftet är att möjliggöra en utjämning av kommunernas intäkter över en konjunkturcykel och medverka till större stabilitet och undvika kortsiktiga neddragningar i verksamheten. Förslaget att här i Nacka göra en retroaktiv avsättning av 2010 års överskott är vi däremot kritiska till av bl a följande skäl:

1) Om man ser till hela treårsperioden 2010-2012 ligger kommunens balanskravsresultat avsevärt under överskottsmålet för god ekonomisk hushållning och någon avsättning till resultatutjämningsreserven skulle överhuvudtaget inte vara aktuell.

2) Mer än häften av 2010 års balanskravsresultat har redan disponerats för att täcka 2011 negativa balanskravsresultat. Det idag fattade beslutet om retroaktiv avsättning innebär alltså att 2010 års överskott nu använts två gånger.

3) Blotta tanken att kommunen med den retroaktiva avsättningen förbereder sig för en framtid med negativa balanskravsresultat är alarmerande. Som SLK påpekar måste inriktningen i stället vara att infria de mål för god ekonomisk hushållning som redan gäller. Mycket talar dessutom för att dessa mål behöver vässas som en följd av det växande investeringshovet framöver."

 

Inga kommentarer: