tisdag 19 november 2013

Nackas viktiga kultur


Årets budget innehåller en hel del viktiga satsningar på kulturen. Här är några reflektioner:
Först biblioteken. Åtstramningen av budgeten har satt sina tydliga spår. Framför allt har de mindre biblioteken haft svårt att hitta utrymme för medieinköp. Fp uppskattar därför den extra halva miljon för medieinköp som tillskjutits. Nu arbetar biblioteken med att utforma en gemensam medieplan. En knäckfråga är om alla böcker eller bara ett begränsat antal ska cirkulera mellan biblioteken. Här kan biblioteken ha olika ekonomiska intressen men det är viktigt att nämnden ser till att vi får ett system som är till största gagn för Nackas medborgare.

Flera undersökningar visar på att förmågan att läsa längre sammanhängande texter av olika slag minskar både bland barn och vuxna. Därför bör det av planerna framgå att biblioteken har fokus på läsbefrämjande insatser. Näst efter skolan är det biblioteken som har det största ansvaret här.

Museét HAMN har ju i år förts över till KN. Det är ett ambitiöst projekt som kan tillföra Fisksätra mycket ur olika aspekter. Tyvärr är ekonomin osäker och därför är det viktigt för KN att se till att det inte tränger undan redan befintliga verksamheter.

Ett annat av nämndens områden är Nackas kulturmiljöer, ett område som blir allt viktigare nu när kommunen expanderar kraftigt. Nacka har flera bra styrdokument som Översiktsplanen och Kulturmiljöprogrammet med höga ambitioner för våra kulturmiljöer. Det kan vi vara stolta över.

Även för Öppna konsten finns ambitiösa skrivningar. Den ska inte komma in på slutet som en dekoration i efterhand utan finnas med från början. På så sätt ska den kunna påverka gestaltningen av hela miljön med byggnader och öppna platser, färgsättning, formgivning och konstnärliga inslag. Trots att detta dokument funnits i många år nu har det inte slagit igenom i byggprocessen. Så t.ex. utformade en konstkonsult i januari 2013 ett övergripande förslag till hur man skulle kunna arbeta med Öppna konsten vid planeringen av Kvarnholmen. Tyvärr ser man inte några spår av ett sådant arbetssätt i den nu aktuella detaljplanen för den centrala delen av Kvarnholmen. Inför de förestående stora förändringarna på framför allt Sicklaön är det avgörande för en bra framtida livsmljö för nackaborna att man skapar kreativa och livgivande kulturmiljöer som kommer att stå sig även i framtiden.

 Med så mycket god vilja som finns i Nacka bör det vara möjligt att samverka för att skapa något nytt som är lika väl värt att bevara som våra gamla kulturmiljöer!
Gertrud Lindgren (fp), ledamot i Kulturnämden

Inga kommentarer: