måndag 11 augusti 2008

Förödelse i Tollare


I Tollare I den sydvästra delen av Boo i Nacka kommun vill NCC bygga ca. 700 lägenheter. Detta sker delvis på platsen det nedlagda Tollare pappersbruk, delvis på naturmark. Detaljplaneringen för de första etapperna har gått till utställning. Samtidigt pågår en naturreservatsutredning för att skapa ett naturreservat i Tollare. Området innehåller mycket höga naturvärden, bl.a. Tollare träsk, en av regionens bästa fågelsjöar. En reservatsutredning, med förslag på avgränsning ligger nu ute på remiss, så att gränserna för bebyggelsen kan anpassas till natur- och rekreationsvärden.
Under tiden pågår ett annat viktigt projekt, utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Sockenvägen, samt en dagvattenledning under denna. Att det byggs fler gång- och cykelvägar i Nacka är något som vi i Folkpartiet länge kämpat för, liksom en bra dagvattenhantering så att gifter från t.ex. trafiken inte hamnar i våra sjöar och hav.

Men vi har också slagits hårt för att bevara naturen i Nacka. Vi har sett till att det inrättats tio naturreservat och att det kommer att inrättas minst sex nya under denna mandatperiod, bl.a. Tollare.
Sexfläckig bastardsvärmare en rödlistad (hotad) art i det nu aktuella området

Nu när gång- och cykelvägen byggs så sker det på ett, som det förefaller, rätt så brutalt sätt. Det sker på norra sidan av Sockenvägen, rakt igenom ett av de områden som har de högsta naturvärdena i Tollare, ett område som är klassat som nyckelbiotop (rosa på kartan).


Margareta Josefsson från Boo Natur- och miljövänner vid en av de fällda ekarna.
En gammal tall som levt åtskilliga år innan den fällts
Självklart uppstår det alltid intressekonflikter i sådana här processer, men mycket kan avhjälpas genom att man pratar med varandra, att man tydliggör vilka prioriteringar som gäller. Och att de som planerar och bygger vägen läser naturinventeringen när man gör sina planer och utför arbetet. Samt att man har en bra dialog med kringboende och naturorganisationer under hela processen.

Det som händer annars är att vi ställer viktiga miljöintressen, att bevara nyckelbiotoper, mot andra, att fler går och cyklar.

Här är Naturskyddsföreningens och Boo natur- och miljövänners remissvar på reservatsutredningen, och här är motsvarande för de första detaljplanerna, SNF och BooNmv (1A, 1B)

Boo Natur och Miljövänner
Naturskyddsföreningen i Nacka
Naturbloggen - Ronny Fors

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , _

Inga kommentarer: