tisdag 10 juni 2008

Rätt att vetaFolkpartiets utbildningsminister Jan Björklund och resten av regeringen fattade i måndags ett klokt beslut. Nu införs skriftliga omdömen redan från första klass. För alla elever i alla skolor. Och givetvis upprör detta vänstern. Varför skulle föräldrarna vara intresserade av hur det går för deras barn i skolan. När man har skickat iväg sin telning till denna offentliga institution så tillhör väl barnet kommunen och inte föräldrarna? Med vilken rätt begär de då att få veta hur det går för ungen, borde inte sånt hållas hemligt?

Ju tidigare uppföljning, ju tidigare kan man sätta in hjälp och stöd. Så enkelt är det. Om eleven får veta att de har utmaningar redan på lågstadiet så kan de övervinna dem, om de måste vänta tills högstadiet så har vi sett att det är rätt så kört.

Lärarfacket är frågande inför det faktum att skolorna själva får utforma omdömena, att man inte har en central mall. Jag har lite svårt att förstå den kritiken. Dels för att lärare och skolledare är kompetenta att klara av detta utan centrala pekpinnar, dels för att man genom att låta tusen blommor blomma kan se till att det utvecklas bra förebilder som sedan kan spridas över landet, på ett effektivare sätt en genom att en centralbyråkrat hittar på hur det ska se ut ute i verkligheten.
Se Svd, DN, AB

1 kommentar:

siddhartha_gautama_sidd sa...

Själva målet, att ge bättre och tydligare information, är lovvärt men vi har ju redan förordningar om det:

grundskoleförordningens kap 7, §2:

“Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.

Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig information om elevens skolgång än som avses i första stycket.”

Det känns som att det här förslaget klubbas bara för att Björklund ska få sätta sitt namn på någon konkret "reform". Det enda som tillförs är att skolorna tvingas gradera de elever som redan når målen, vem är bäst? Dessutom är det risk att informationen blir sämre än tidigare, eftersom det är så mycket lättare att skriva ett betyg än en utvecklingsplan.

http://christermagister.wordpress.com/