söndag 5 augusti 2007

Stugorna i Skuruparken

Lennart Nilsson, Ronny Fors och Micke Schatz vid Mickes stuga i Skuruparken
Jag och Ronny Fors från Nacka Naturskyddsförening var i torsdags och träffade Micke Schatz, en av stugägarna i Skuruparken vid hans stuga.
Bakgrunden är att MSN vid sitt möte den 13 juni beslutade att ge ett rivningsföreläggande för alla stugor i samband med att Skuruparken ska bli naturreservat. Det finns ett sjuttiotal stugor i parken, varav en rättt stor del gravt misskötta. Även om några stugägare, som t.ex. Micke, har tagit om hand om sin stuga så har det allmänna förfallet medfört att många människor drar sig för att använda området. Det är också alldeles för mycket med 70 stugor på ett område som är 12 hektar om det samtidigt ska fungera som en allmän park och vi ska kunna vidmakthålla områdets stora naturvärden. Att välja ut några få stugor som skulle få vara kvar vore en omöjlig uppgift både ur rättvise- och juridisk synpunkt.
Anledningen till att det blivit som det blivit är nog i första hand att sedan JM tog över marken för ca. 10 år sedan, så har markägarens intresse varit svagt, vilket har gjort att ingen ser till att upprätthålla ordning och regler.
Micke och de andra stugägarna i Skuruparken, liksom de flesta Nackabor, är människor som inte har någon möjlighet att köpa sig ett sommarställe, åtminstone inte inom rimligt avstånd. Det är synd eftersom de människor som mest av allt skulle behöva det är de som bor i trånga lägenheter. En ökad tillgång till enkla fritidshus med bra kollektivtrafik skulle kanske också minska charterresandet och klimatpåverkan.
Jag hoppas att vi i framtiden ska kunna anordna ordentliga koloniområden på kommunal mark, med tydliga regler och en nära kontakt mella kommunen och koloniträdgårdsföreningarna. Jag kan också tänka mig att Nacka köper in områden, kanske i grannkommuner, där man kan anordna kolonistuguområden med små tomter, låga arrenden och självbygge av stugorna. Dessa områden bör ligga i goda kollektivtrafiklägen så att man inte behöver bil för att ta sig dit.

Inga kommentarer: